ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยในปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน2567) มีจำนวนทั้งหมด 655 คน โดยมีรายละเอียดแยกตามหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนดังนี้
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ นับจำนวนคน
(เงื่อนไขการนับ = ไม่ศึกษาต่อ และผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัยมากกว่าร้อยละ 0)
ร้อยละ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ รวม
1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 295 261 99 65531047.33
2.คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 171164.71
3.คณะบริหารธุรกิจ 44 442250.00
4.คณะผลิตกรรมการเกษตร 62 623556.45
5.คณะพยาบาลศาสตร์ 12 12433.33
6.คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 17741.18
7.คณะวิทยาศาสตร์ 114 1146557.02
8.คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 37 371951.35
9.คณะศิลปศาสตร์ 78 78810.26
10.คณะเศรษฐศาสตร์ 26 261350.00
11.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 34 342264.71
12.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 4375.00
13.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 20 20840.00
14.คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 10 10550.00
15.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 14 17 31516.13
16.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 52 40 925256.52
17.วิทยาลัยนานาชาติ 6 6 12541.67
18.วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 23 231356.52
19.วิทยาลัยพลังงานทดแทน 22 221254.55
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023