ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยในปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566) มีจำนวนทั้งหมด 180 คน โดยมีรายละเอียดแยกตามหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนดังนี้
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนนักวิจัยตามสัดส่วน นับจำนวนคน
(เงื่อนไขการนับ = ไม่ศึกษาต่อ และผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัยมากกว่าเท่ากับร้อยละ 50)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ รวม < ร้อยละ 50 >= ร้อยละ 50
1.คณะผลิตกรรมการเกษตร6262441818
2.คณะบริหารธุรกิจ4545331212
3.คณะวิทยาศาสตร์123123952828
4.คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร3737261111
5.คณะเศรษฐศาสตร์29292455
6.คณะพัฒนาการท่องเที่ยว1616977
7.คณะศิลปศาสตร์78787177
8.คณะสารสนเทศและการสื่อสาร99633
9.คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ19191099
10.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม3535122323
11.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20201377
12.คณะสัตวแพทยศาสตร์4440
13.คณะพยาบาลศาสตร์13131122
14.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ514192652727
15.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1418322666
16.วิทยาลัยบริหารศาสตร์24241777
17.วิทยาลัยพลังงานทดแทน23231677
18.วิทยาลัยนานาชาติ4610911
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021