ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยในปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566) มีจำนวนทั้งหมด 686 คน โดยมีรายละเอียดแยกตามหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนดังนี้
 หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์รวมทั้งหมด
1 คณะผลิตกรรมการเกษตร 65 65
2 คณะบริหารธุรกิจ 45 45
3 คณะวิทยาศาสตร์ 125 125
4 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 39 39
5 คณะเศรษฐศาสตร์ 31 31
6 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 17
7 คณะศิลปศาสตร์ 78 78
8 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 10 10
9 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 22 22
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 35 35
11 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 21 21
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 4
13 คณะพยาบาลศาสตร์ 9 9
14 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 95 95
15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 34 34
16 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 24 24
17 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 19 19
18 วิทยาลัยนานาชาติ 13 13
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021