รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 3 67 ผ่าน
กิจกรรมบังคับของคณะ 2 44 ผ่าน
กิจกรรมเลือกเสรี 3 15 ผ่าน
รวมทั้งสิ้น 8 126 ผ่าน