โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 29/07/2559 เวลา 5:00 วันที่สิ้นสุด 04/08/2559 เวลา 22:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นนักศึกษาที่มาจากหลายสถาบัน ต่างภูมิภาคซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม เมื่อนักศึกษาใหม่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา อาทิ การปรับตัว การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การขาดความสามัคคี การทะเลาะวิวาท และการไม่เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ตนเองต้องเข้ามาพักอาศัย ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อาจส่งผลให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือการเป็นบัณฑิตที่ไม่มีคุณภาพได้

ดังนั้นองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาและรักษาผลประโยชน์ของนักศึกษา จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อหล่อหลอมแนวความคิด เสริมทัศนคติ และสร้างความรักความผูกพันระหว่างลูกแม่โจ้ ดังปรัชญาที่ว่า “ลูกแม่โจ้ เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส” โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑.กิจกรรมต้อนรับน้องสู่บ้านหลังที่สอง เป็นกิจกรรมอำนวยความสะดวกในการรับนักศึกษาใหม่ที่เดินทางจากสถานีขนส่งอาเขตและสถานีรถไฟ มาส่งที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากนักศึกษาใหม่อาจไม่คุ้นเคยกับเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่แสดงถึงความเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาใหม่

๒.กิจกรรมงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับน้องใหม่ เป็นกิจกรรมการสร้างความประทับใจให้แก่รุ่นน้อง และยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาให้แก่นักศึกษาใหม่ที่มาจากต่างภูมิภาค

๓.กิจกรรมทำบุญตักบาตรประเพณีรับน้องใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุ เป็นการสร้างบุญให้กับตนเองและครอบครัว และยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในสังคมไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่เราชาวพุทธควรอนุรักษ์และสืบสานต่อไป

๔.กิจกรรมเดินตามรอยคุณพระช่วง เป็นกิจกรรมนำนักศึกษาใหม่เดินแนะนำสถานที่สำคัญ ศาล อนุสาวรีย์ อาคารเรียน ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความคุ้นเคยกับสถานที่ในมหาวิทยาลัย และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้รักและเคารพสถานที่ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพี่กับน้องและนักศึกษาใหม่ด้วยกัน

๕.กิจกรรมแม่โจ้ร่วมใจพัฒนา-รักษาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงอันดีงามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๖.กิจกรรมประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ได้เริ่มมีมาเมื่อครั้งสมัยที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้) เพื่อทดสอบสมรรถภาพความอดทนของนักศึกษาผู้ที่สมัครเข้าเรียนแม่โจ้ในสมัยนั้น เพราะผู้ที่จะทำการเกษตรต้องมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ และเป็นการฝึกความอดทน ตามคติพจน์ของ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” จนทำให้กิจกรรมการเดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย เกิดเป็นประเพณีขึ้นจวบจนปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการ คือเพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอสันทรายและส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอสันทราย
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการหล่อหลอมพฤติกรรมข้างต้นแล้ว จะทำให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง อดทน และมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพได้

๗.กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ-รับน้องใหม่ ประเพณีทางภาคเหนือนั้น การบายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีการเรียกขวัญกลับคืนสู่ตนเอง ซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้นักศึกษาใหม่พึงระลึกอยู่เสมอถึงสิ่งที่ควรกระทำเมื่อเป็นนักศึกษา และเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5700 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล