โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้นำนักศึกษา
-
วันที่เริ่มต้น 19/02/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคาร 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากคณะกรรมการองค์การนักศึกษาสภานักศึกษาและประธานชมรมในชุดปัจจุบันกำลังจะหมดวาระการทำงานลงในเดือนเมษายน 2561 จึงต้องมีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำงานให้ต่อเนื่องจากชุดปัจจุบันนี้อันนำมาซึ่งความยุติธรรมมีความโปร่งใสในการคัดเลือกผู้นำนักศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่จะมาเป็นผู้แทนในคณะกรรมการต่างๆข้างต้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและความเป็นผู้นำของนักศึกษาและคัดเลือกผู้นำนักศึกษาในการทำงานในหน่วยงานองค์กรนักศึกษาสภานักศึกษาในฐานะผู้ประสานงานจึงต้องมีการจัดดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้นำนักศึกษาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล็งเห็นถึงความเป็นผู้นำและจิตอาสาการเสียสละเพื่อมุ่งเน้นให้พัฒนาศักยภาพทักษะและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันของนักศึกษาตลอดจนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 226 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   226 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล