โครงการร้อยดวงใจ บรรเลงเพลงของพ่อ ปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 17/07/2560 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 17/07/2560 เวลา 22:30
สถานที่จัด อาคารศิริชัยพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องในวโรกาสรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางการดนตรี ทั้งทางด้านการประพันธ์และการเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ และทรงสนับสนุนให้ดนตรีคู่กับเยาวชนไทย ส่งเสริมให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และใช้ดนตรีกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกและเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ร่วมสนุกสนาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 170 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   170 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล