รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 1 1 รอ
กิจกรรมบังคับของคณะ 1 4 รอ
กิจกรรมเลือกเสรี 5 41 รอ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 24
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย (ทำบุญสาขา)และไหว้ครู ผู้เข้าร่วม 1 6.5
โครงการสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559 "เปลี่ยนศตวรรษสหกรณ์ไทย เปลี่ยนวิถีเกษตรใหม่" ผู้รับผิดชอบ 1 1
57-04-13-373 โครงการสอบเพื่อรองรับมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 5 ผู้เข้าร่วม 1 6.5
57-04-13-546 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเคมี ผู้เข้าร่วม 1 3
รวมทั้งสิ้น 7 46 รอ