โครงการสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559 "เปลี่ยนศตวรรษสหกรณ์ไทย เปลี่ยนวิถีเกษตรใหม่"

วันที่เริ่มต้น 18/01/2559 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 16/03/2559 เวลา 16:00
สถานที่จัด อาคารยรรยง สิทธิชัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5401123362   นางสาวเบญจวรรณ   วรรณมงคล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
5501123391   นายศุภณัฐ   ศรีบุญตระกูล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
5504101320   นายจักรภัทร   แก้วหานาท : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
5504103347   นางสาวนวรัฐ   ปูคำ : เคมี 1ชั่วโมง
5504104314   นางสาวณิชกร   รักษาจันทร์ : สถิติ 1ชั่วโมง
5504104316   นางสาวนาฏกาญจน์   อินทร์ชูพงษ์ : สถิติ 1ชั่วโมง
5504104330   นางสาวภาวิณี   ถอนโพธิ์ : สถิติ 1ชั่วโมง
5506101339   นายธงชัย   ทิพย์พนาพันธุ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
5601101008   นายฉัตรชัย   จิตร์โกศล : พืชไร่ 1ชั่วโมง
5601101019   นายพลพันธ์   น้อยเพ็ง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
5604103304   นางสาวจิราวรรณ   สกลบรรพ์ : เคมี 1ชั่วโมง
5604103322   นางสาวพรวิมล   พรมมาบุญ : เคมี 1ชั่วโมง
5606101417   นางสาวสุธิดา   ศิริสุภา : การจัดการ 1ชั่วโมง
5606101427   นางสาวอภิวันท์   งามเลิศวจี : การจัดการ 1ชั่วโมง
5606101430   นางสาวอรัญญา   ทนุศาสน์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
5704104303   นางสาวกิ่งกาญจน์   ไหวเสทือน : สถิติ 1ชั่วโมง
5704104304   นางสาวกุฎาภา   สุภารี : สถิติ 1ชั่วโมง
5706104534   นางสาวอาทิตยา   กุรุสัก : การเงิน 1ชั่วโมง
5706104538   นางสาวอินทุอร   วงศ์ชัย : การเงิน 1ชั่วโมง
5706104539   นางสาวอิสรา   มูลตา : การเงิน 1ชั่วโมง
5706104540   นางสาวอุทุมพร   สายศรีธิ : การเงิน 1ชั่วโมง
5706105365   นางสาวปรัชญาพร   อุตมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
5706105400   นางสาวศุภกาญจน์   เนตรประสิทธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
5706105403   นางสาวศุภาพิชญ์   เมฆหีด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
5709101413   นายอรรถพงศ์   นวลจันทร์คง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5801102430   นางสาวรัชนีกร   จบมะรุม : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
5803101307   นายโกเมศ   จันทราเลิศ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
5803101312   นางสาวเจนจิรา   ภูการณ์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
5803101348   นางสาววราภรณ์   ด้วงสีแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
5803101356   นางสาวสัทมน   ต้อติดวงค์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
5803101362   นายอานันท์   ศิริภัทรนุกุล : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
5803102322   นายณัฐพล   หน่อใจ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
5803102323   นายณัฐภัทร   โพธิสา : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
5803102349   นางสาวสุรารักษ์   พลไธสง : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
5812106303   นายกิตติพงษ์   ปานคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106308   นางสาวจตุรพร   ดาราเพ็ญ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106341   นายนนทวัช   วงษ์หิรัญ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106358   นางสาวพะเยาว์   แซ่หาง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106362   นายพีรวุฒิ   ภู่ท้วม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106375   นายศรัณย์   วงค์ใจ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106377   นายศิริราช   สิทธิวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106379   นางสาวศีดาลักษณ์   แก้วปุก : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106382   นายสิทธิธร   คำทร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106383   นายสิทธิวัฒน์   เปียงเพี้ยง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106385   นายสุกัลย์   พนเจริญสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106387   นางสาวสุทธิดา   มณีวรรณ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106391   นางสาวเหมศร   ยาดี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106394   นายอภิวุฒิ   ชื่นจิตต์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106397   นางสาวอัญชลี   แก้วกล้า : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการเกษตรด้านต่างๆ โดยเน้นเกษตรอินทรีย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “เปลี่ยนศตวรรษสหกรณ์ไทย เปลี่ยนวิถีเกษตรใหม่” โดยในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ผู้จัดโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงศตวรรษสหกรณ์ไทย การบริหารจัดการ การดำเนินการ การปรับตัวให้เข้ากันสถานการณ์ปัจจุบันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต องค์การทางด้านสหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจที่มีบทบาททางเศรษฐกิจตั้งแต่การผลิต การจำหน่ายและการบริโภค สหกรณ์มีบทบาทในการกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างยุติธรรม ด้านการเกษตรก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่สหกรณ์ต้องกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีเกษตรใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ จึงจะได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ "เปลี่ยนศตวรรษสหกรณ์ไทย เปลี่ยนวิถีเกษตรใหม่" ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจการเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน" และการอภิปรายร่วมในหัวข้อ "เกษตรอินทรีย์ : วิถีสหกรณ์เกษตรในอนาคต" ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 180 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   180 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล