โครงการต้อนรับและแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 18/02/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 18/02/2558 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิทยาศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
เจษฎาพร ด้วงชนะ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เป็นการต้อนรับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์จะมีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับข้อมูลจากบัณฑิตให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   650 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   48000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 48000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับข้อคิดเห็นและข้อมูลต่าง ๆ และนำมาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล