ข้อมูลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ : เชิงพาณิชย์ ที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนงานวิจัยทั้งหมด 8 งาน
ที่งานวิจัย
1
มจ.2-59-041 การใช้จุลินทรีย์ผลิตน้ำเชื่อมจากเมล็ดข้าวอินทรีย์หัก
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) บ.ที เอช ที (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ เชิงพาณิชย์ ในช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึง 4 ตุลาคม 2565
2
วศ.63-004-005 ผลของการสกัดและทำแห้งต่อสมบัติของโปรตีนผงจากถั่วเหลือง
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) บ. ไดอิเลคทริคเทคโนโลยี จำกัด โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ เชิงพาณิชย์ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 4 ตุลาคม 2565
3
สวก.-64-005 การเพิ่มมูลค่าถั่วแดงหลวงโดยพัฒนาแป้งโดแช่แข็งขนมปังเพื่อสุขภาพ
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) บ. อารื เค บี ทริปเปิ้ลซี จำกัด โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ เชิงพาณิชย์ ในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 4 ตุลาคม 2565
4
สวทช.- บริษัท ยูนิครอค จำกัด-64-001 การพัฒนาอาหารเสริมไบโอแคลเซียมจากกระดูกจระเข้น้ำเค็ม
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) บ. ยูนิ-ครอค จำกัด โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ เชิงพาณิชย์ ในช่วงวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 5 ตุลาคม 2565
5
IRTC-64-008 โครงการนวัตกรรมผงปรุงรสสมุนไพรจากผักคะน้าเม็กซิโก
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ประธานกลุ?มวิสาหกิจชุมชนการท?องเที่ยวเกษตรอินทรีย?และวิถีชุมชนคนเจียงฮาย โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ เชิงพาณิชย์ ในช่วงวันที่ 25 มกราคม 2565 ถึง 5 ตุลาคม 2565
6
สวทช.-บริษัท พลีพรีม จำกัด-64-003 การสร้างโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับหัวปลีกล้วยอบแห้ง
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) บ.พลีพรีม จำกัด โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ เชิงพาณิชย์ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 5 ตุลาคม 2565
7
สวทช.-ศิริพรฟาร์ม จิ้งหรีด เชียงใหม่-64-003 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดทอดสมุนไพร
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ศิริพรฟาร์มจิ้งหรีด เชียงใหม่ โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ เชิงพาณิชย์ ในช่วงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึง 5 ตุลาคม 2565
8
มจ.1-65-003 การพัฒนาการแปรรูปลำไยเพื่อเพิ่มความหลากหลายและยกระดับมูลค่าในเชิงพาณิชย์
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แสนจันทร์ฟาร์ม โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ เชิงพาณิชย์ ในช่วงวันที่ 5 มกราคม 2564 ถึง 7 ตุลาคม 2565
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023