ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยหลัก(2565) 30%
2. ผศ.ดร.มนตริ ปัญญาทองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
3. นางสาวพิมพร ดำทวี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
4. อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
5. อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2565) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย