ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยร่วม(2020) 30%
2. อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยร่วม(2020) 30%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยหลัก(2020) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย