ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินโดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : 0.2-65.5
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 25 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินโดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ
บทคัดย่อ :

การศึกษาการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินโดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ ได้พัฒนาการพยากรณ์ความล้มเหลวทาง

การเงินโดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ โดยใช้ โปรแกรมอัจฉริยะทางธุรกิจ (Business Intelligence: BI) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนสถานการณ์โควิด 19 คือ ปี พ.ศ. 2562 และหลังสถานการณ์โควิด 19 คือ ปี

พ.ศ. 2563 จำนวน 398 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าจากตัวอย่างทั้งหมด 398 บริษัท สามารถสร้างการพยากรณ์ความล้มเหลวทาง

การเงินโดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะและมีการแสดงผลการวิเคราะห์ผ่านระบบสมาทโฟน

คำสำคัญ : ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ความล้มเหลวทางการเงิน Z-Score โควิด 19
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : FORECASTING IN FINANCIAL FAILURE USING BUSINESS INTELLIGENCE CONCEPT
Abstract :

Financial Failure Forecasting Study Using Business Intelligence Concepts has developed a forecast of

financial failure by using the concept of business intelligence using Business Intelligence (BI) programs to collect

data from the market. The Stock Exchange of Thailand during the pre-Covid-19 situation is the year 2019 and after

the Covid-19 situation is the year 2020, a total of 398 samples were found. The results showed that out of 389

samples, companies were able to create Financial Failure Forecast By using the concept of business intelligence

and analyzing results through the smartphone system

Keyword : Business intelligence system, Financial Failure, Z-Score, Covid-19
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 นริศรา ชมชื่น
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : บริหารธุรกิจ บัญชี
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
15 นักวิจัยรุ่นใหม่
2 ทิพรดา อิ่งต่า
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : บริหารธุรกิจ บัญชี
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
15 นักวิจัยรุ่นใหม่
3 ซาย มายมิง
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ผู้นิพนธ์ประสานงาน
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
15 นักวิจัยรุ่นใหม่
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยร่วม
30 นักวิจัยรุ่นเก่า
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยร่วม
25 นักวิจัยรุ่นเก่า
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2565
1/10/2564 ถึง 30/9/2565
ประเภทแหล่งทุน : อื่น ๆ อื่น ๆ
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
17 มีนาคม 2565
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :
หน้า : 928-940
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร :
0.2
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021