ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

The efficiency of herbal on blood clotting and wound healing of ear notched pigs
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : สศ.-65-001
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 9 ตุลาคม 2563 ถึง 11 มีนาคม 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : The efficiency of herbal on blood clotting and wound healing of ear notched pigs
บทคัดย่อ :

The efficiency of herbal on blood clotting and wound healing of ear notched pigs

คำสำคัญ : The efficiency of herbal on blood clotting and wound healing of ear notched pigs
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : The efficiency of herbal on blood clotting and wound healing of ear notched pigs
Abstract :

This study aimed to determine the efficiency of Jatropha podagrica Hook. f., Chromolaena odorata (L.) and Centella

asiatica (L.) on the reduction of blood clotting and promoting wound healing in notched piglets. Thirty-four notched

piglets aged 2–3 days were selected for applying fresh exudes of J. podagrica Hook. f. to the right ear and povidone

iodine to the left ear as a control. In the experiment of C. odorata (L.) and C. asiatica (L.), fifty notched piglets were

divided into five groups and 10, 20, 30, 40 and 50% each of herbal gel was applied to the right ear and pure gel applied

to the left. Bleeding time and wound-healing scores were recorded. When applying fresh exudes of J. podagrica Hook.

f., bleeding time was 11.73 seconds while the control group was 35.45 seconds. The groups which applied 30% and

40% of C. odorata (L.) gel stopped bleeding at 28.46 and 43.62 seconds, respectively. 50% of C. asiatica (L.) gels showed

a significant reduction of bleeding time (15 seconds) when compared to the control group (34 seconds) (P < 0.01). The

wound-healing score using fresh exudes J. podagrica Hook. f. from day 1 to day 3 (2.07, 3.17 and 3.97, respectively) was

significantly higher than the control (1.53, 2.34, 3.06, respectively) (P < 0.05). 50% gel C. odorata (L.) showed a higher

score of wound healing from day 1 to day 4 (2.0, 2.80, 3.60 and 4.0, respectively) than the control group (1.20, 1.86, 2.84

and 3.74, respectively) (P < 0.05). While, 50% gel C. asiatica (L.) gel showed a higher score from day 2 to day 5 (2.60,

3.44, 4.33 and 4.90, respectively) compared to the control group (1.86, 2.70, 3.60 and 4.60, respectively) (P < 0.01). This

experiment indicated that fresh exudes of J. podagrica Hook. f., 50% gel C. asiatica (L.) and 50% gel C. odorata (L.) reduced

the time of blood clotting and promoted wound healing. Therefore, these herbals may use as a potential choice for

stopping bleeding and inducing wound healing in notched piglets in order to reduce stress and the chance of secondary

infection as well as to improve animal welfare

Keyword : Efficiency, C. asiatica (L.), C. odorata (L.), J. podagrica Hook. f., notched pigs
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้วิจัยร่วม
50 นักวิจัยรุ่นเก่า
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2564
9/10/2563 ถึง 11/3/2564
ประเภทแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021