ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

การตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคโดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : 0.2-65.2
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคโดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ
บทคัดย่อ :

การใช้ระบบธุรกิจอัจริยะเพื่อการตัดสินใจลงทุนของกลุ่ม

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค และนาเสนอข้อมูลรายงานการ

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค

บริโภคโดยใช้โปรแกรม Power BI การรวบรวมข้อมูลทาง

การเงินปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค

รวมทั้งสิ้น 40 บริษัท แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดแฟชั่น

หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน และหมวดของใช้ส่วนตัว

และเวชภัณฑ์ อัตราส่วนทางการเงินที่วิเคราะห์ ได้แก่ 1.อัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 2.อัตราผลตอบแทนจากส่วน

ของผู้ถือหุ้น (ROE) 3.อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E)

4.อัตราส่วนราคาต่อกาไร (P/E) 5. อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่า

หุ้นทางบัญชี (P/BV) 6.อัตราผลตอบแทน Holding Period

Return (HPR) และ 7.อัตราผลตอบแทนในอดีตโดยใช้อัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ยเรขาคณิต สุดท้ายเป็นการนาเสนอรายงาน

อัตราส่วนทางการเงินแก่ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการ โดยจัดทา

กราฟ จัดเรียง และจัดหมวดหมู่เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

คำสำคัญ : อัตราส่วนทางการเงิน ความเสี่ยง การลงทุน สินค้า อุปโภคบริโภค ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Investment Decision Making in Consumer Products Industry by Using the Concept of Business Intelligence
Abstract :

Using smart business systems for investment

decisions in the consumer goods industry was a

quantitative research. The objectives were to analyze

financial ratios in the consumer industry, and to present

a financial ratios analysis report of the consumer goods

industry using Power BI. The data collecting of financial

information from year 2018 to year 2020 from the Stock

Exchange of Thailand. The sample group of this

research was the consumer goods industry, there were

40 companies that divided into 3 categories: fashion

category, household and office appliances category,

and personal care and medical supplies category

financial ratios analyzed are: 1. Return on Assets (ROA)

2. Return on Equity (ROE) 3. Debt to Equity Ratio (D/E)

4. Price to Earnings Ratio (P/ E) 5. Share Price to Book

Value Ratio (P/BV), 6. Holding Period Return (HPR) and

7. Historical rate of return using geometric mean return.

Finally, the financial ratio report is presented to

investors or entrepreneurs by graphing, sorting and

categorizing them for decision making in the consumer

products industry.

Keyword : Financial Ratios. Risk, Investment, Consumer Products Industry, Business Intelligence
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
55 นักวิจัยรุ่นเก่า
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยร่วม
15 นักวิจัยรุ่นเก่า
3 อาภาภรณ์ เสมอใจ
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : บริหารธุรกิจ การเงิน
ผู้วิจัยร่วม
10 นักวิจัยรุ่นใหม่
4 ศุภิสรา สุริยะ
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : บริหารธุรกิจ การเงิน
ผู้วิจัยร่วม
10 นักวิจัยรุ่นใหม่
5 กำไลทอง สหัสแปง
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ผู้วิจัยร่วม
10 นักวิจัยรุ่นใหม่
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2564
1/1/2564 ถึง 31/12/2564
ประเภทแหล่งทุน : อื่น ๆ อื่น ๆ
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
24 กุมภาพันธ์ 2565
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :
หน้า : 25-31
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร :
0.2
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021