ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

Variation in the Antibacterial and Antioxidant Activities of Essential Oils of Five New Eucalyptus urophylla S.T. Blake Clones in Thailand
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : -- ไม่ระบุ --
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ :
บทคัดย่อ :
คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Variation in the Antibacterial and Antioxidant Activities of Essential Oils of Five New Eucalyptus urophylla S.T. Blake Clones in Thailand
Abstract :

Abstract: Eucalyptus oils are widely used for a variety of purposes. This study investigates the terpenoid

compositions and antibacterial and antioxidant activities of eucalypt leaf oils extracted from

four E. urophylla clones and one E. urophylla ? E. camaldulensis hybrid clone grown in Thailand. According

to GC/MS analysis, the E. urophylla oils were mainly composed of 1,8-cineole, ?-terpinyl

acetate, ?-caryophyllene, and spathulenol, while 1,8-cineole, ?-terpinyl acetate, p-cymene, and ?-

terpinene were mostly identified in the hybrid oil. All eucalypt oils exhibited a significant bacteriostatic

effect against Gram-positive bacteria, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Listeria

monocytogenes, and Bacillus cereus. Only the hybrid oil had an effect on all Gram-negative bacteria

tested, including Salmonella typhi, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, and Enterobacter aerogenes.

These oils have antibacterial properties that vary according to their terpenoid content. Only the

hybrid oil had a potent antioxidant effect, with an IC50 value of 4.21 ? 0.35 mg/mL for free radical

(DPPH) scavenging. This oil’s antioxidant effect may be a result of the phenolic terpenoids, thymol

and carvacrol. As a result, these oils may be a novel source of antibacterial and antioxidant agents.

Additionally, the antibacterial and antioxidant capabilities of the E. urophylla ? E. camaldulensis hybrid

essential oil are reported for the first time.

Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 Suwaporn Luangkamin
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Department of Fundamental Science and Physical Education, Faculty of Science at Sriracha, Kasetsart University, Sriracha Campus
ผู้วิจัยหลัก
50 ไม่ระบุ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
3 Sapit Diloksumpun
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Kasetsart University
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
4 Kittisak Buaban
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Program in Biotechnology, Faculty of Science, Maejo University,
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
5 Tharinee Saleepochn
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
6 Panawan Suttiarporn
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Faculty of Science, Energy and Environment, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Rayong Campus,
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2565
1/10/2564 ถึง 30/9/2565
ประเภทแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
12 ธันวาคม 2564
วารสารที่ตีพิมพ์ : Molecules
ฉบับที่ : 27
หน้า :
ระดับการนำเสนอ : ระดับนานาชาติ
เจ้าของวารสาร : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
1
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021