ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

โครงการ ต้นแบบโรงเรือนปลูกพืชผสานเซลล์แสงอาทิตย์แบบกึ่งโปร่งแสง
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : -- ไม่ระบุ --
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : โครงการ ต้นแบบโรงเรือนปลูกพืชผสานเซลล์แสงอาทิตย์แบบกึ่งโปร่งแสง
บทคัดย่อ :

ปัจจุบันการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามามีบทบาทในภาคการเกษตรมากขึ้นที่เพื่อใช้ลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดีมีความเหมาะสมกับการทาเกษตรกรรมสมัยใหม่ อีกทั้งในปัจจุบันต้นทุนของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มลดลง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคเกษตรกรรมแพร่หลายมากขึ้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทาการวิจัยและสร้างต้นแบบโรงเรือนปลูกพืชผสมผสานกับการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือน เรียกว่า Greenhouse Integrated Photovoltaic Systems (GIPV) หรือ ต้นแบบโรงเรือนปลูกพืชผสานเซลล์แสงอาทิตย์แบบกึ่งโปร่งแสง โดยเลือกใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในกลุ่มของ Semi-Transparent Photovoltaic หรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกึ่งโปร่งแสงมาผลิตไฟฟ้า ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้ให้แสงผ่านเข้าไปในโรงเรือนปลูกพืชได้ อย่างไรก็ตามปริมาณและคุณภาพของแสงอาจมีผลความต้องการของพืช ดังนั้นก่อนการจัดสร้างโรงเรือนต้นแบบ ผู้วิจัยจะทาการศึกษาลักษณะการจัดวางรูปแบบเซลล์แสงอาทิตย์และสีของฟิล์มที่ส่งผลต่อสมรรถนะการผลิตไฟฟ้าและคุณภาพของแสงที่เหมาะสมกับพืชก่อนจะทาการจัดสร้างโรงเรือนต้นแบบที่เหมาะสมต่อพืช ซึ่งพืชที่นามาศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้คือ สตรอว์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ผู้วิจัยจะพัฒนาระบบควบคุมการทางานอัจฉริยะที่นามาใช้กับโรงเรือนต้นแบบเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คำสำคัญ : ปลูกพืชผสานเซลล์แสงอาทิตย์
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : ไม่มี
Abstract :

ไม่มี

Keyword : ไม่มี
รูปแบบงานวิจัย : งานวิจัยเชิงปริมาณ
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต์
สาขางานวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : กิจกรรมด้านการวิจัย
Road map : Green
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
30 นักวิจัยรุ่นเก่า
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้วิจัยร่วม
20 นักวิจัยรุ่นเก่า
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้วิจัยร่วม
20 นักวิจัยรุ่นเก่า
4 รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้วิจัยร่วม
15 นักวิจัยรุ่นเก่า
5 ภานุวิชญ์ พุทธรักษา
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้วิจัยร่วม
5 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2565
1/10/2564 ถึง 30/9/2565
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายนอกสถาบัน งานวิจัยระดับชาติ
แหล่งทุน สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
1,843,350.00
   รวมจำนวนเงิน : 1,843,350.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021