ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ความร้อนร่วมแบบอัตโนมัติ
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : -- ไม่ระบุ --
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ความร้อนร่วมแบบอัตโนมัติ
บทคัดย่อ :

ศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการพัฒนาสินค้าและบริการ จัดทำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านน้ำแก่นใต้ โดยมุ่งเสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ โดยการให้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง เน้นการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า มีโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมอาชีพโดยการรวมกลุ่ม และจัดให้ความรู้ พัฒนาทักษะเพื่อประกอบอาชีพ เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจยังประสบปัญหาขาดความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม ขาดความรู้การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ขาดเงินทุนและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ รวมถึงได้รับการส่งเสริมทางการตลาดโดยให้มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชนภาคครัวเรือนมีรายได้ มีการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีสามารถแข่งขันได้ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้ที่สมาชิกในชุมชน รวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชนและมีกิจกรรมร่วมกัน อันนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนมิต้องออกไปหางานทำในต่างถิ่นอีกด้วย ทั้งนี้สมาชิกทั้ง 30คน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาให้เกิดโครงสร้างที่ชัดเจนในการจัดทั้งกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีการศึกษาที่ดีและมีประสบการณ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการพัฒนากลุ่ม มีวัตถุดิบในท้องถิ่นมากมายในการนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และมีผู้สนับสนุนจากภายนอกในเรื่องของค่านิยมของลูกค้าในปัจจุบันนิยมสินค้าโอทอป การขยายตัวด้านเทคโนโลยีทั่วถึงทุกพื้นที่ทำให้ง่ายต่อการสื่อสาร จังหวัดเป็นเมืองท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาจังหวัดน่านทำให้มีฐานลูกค้าทั้งปี และนโยบายท้องถิ่นส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการสร้างอาชีพเสริมโดยการสนับสนุนงบประมาณและการเสริมสร้างทักษะต่างๆ

คำสำคัญ : ้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ความร้อนร่วมแบบอัตโนมัติ
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title :
Abstract :
Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : งานวิจัยเชิงปริมาณ
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต์
สาขางานวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : กิจกรรมด้านการวิจัย
Road map : Green
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
100 นักวิจัยรุ่นเก่า
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2565
1/10/2564 ถึง 30/9/2565
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบ อววน.
100,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 100,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021