ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

ศึกษาการทำข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้น้ำมันทอด
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.1-58-060
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : ศึกษาการทำข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้น้ำมันทอด
บทคัดย่อ :

การศึกษาสายพันธุ์ข้าวเหนียวที่เหมาะสมในการนำมาทำเป็นข้าวกล้องพองปราศจากน้ำมันทอดเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบแทนข้าวโอ๊ตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก ข้าวกล้องพองปราศจากน้ำมันทอด ซึ่งมีข้าวเหนียวทั้งหมด6สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวเหนียวกล้องสันป่าตอง ข้าวเหนียวกล้องกข6ข้าวเหนียวกล้องกข10ข้าวก่ำลืมผัวข้าวก่ำสีทองและ ข้าวก่ำพะเยา โดยพันธุ์ที่เหมาะสมต่อคุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัส คือ ข้าวกล้องพันธุ์สันป่าตอง (ข้าวเหนียวขาว) และข้าวก่ำพันธุ์ลืมผัว (ข้าวเหนียวดำ) ที่ผ่านกระบวนการทำให้พองโดยการคั่วในกระทะร้อน ซึ่งมีอัตราส่วนการพองตัว 1.23?0.03 และ 1.56?0.03 เท่าของข้าวก่อนการพองตัว ตามลำดับ จากนั้นได้มีการนำข้าวกล้องพองไปทดลองทำผลิตภัณฑ์มูสลี่บาร์โดยศึกษาปริมาณกลูโคสไซรัปและปริมาณน้ำผึ้งที่เหมาะสมต่อเนื้อสัมผัสและรสชาติของผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบสูตรที่มีปริมาณ กลูโคสไซรัป15กรัม และปริมาณน้ำผึ้ง50กรัมโดยมีอัตราส่วนระหว่างข้าวกล้องพอง ต่อข้าวก่ำพองร้อยละ75ต่อร้อยละ25นอกจากนี้ยังได้ศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์มูสลี่บาร์จากข้าวกล้องพองปราศจากน้ำมันทอด พบว่าผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้นานกว่า3เดือนในส่วนของการยอมรับผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภค โดยการทดสอบกับผู้ทดสอบ50คน พบว่าผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ ร้อยละ100และมีผู้บริโภคกว่าร้อยละ90สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ จึงนับเป็นความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูสลี่บาร์จากข้าวกล้องพองปราศจากน้ำมันทอด

คำสำคัญ : : ข้าวพอง , ข้าวแตน , ข้าวแต๋นPuffed rice , Waxy-rice
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Study of brown rice puffing without fat–fry.
Abstract :
Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้วิจัยหลัก
(2558)
50 ไม่ระบุ
2 อาจารย์อรอุมา วงศางาม
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด :
ผู้วิจัยร่วม
20 ไม่ระบุ
3 นางสุรัลชนา กาศสกุล
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้วิจัยร่วม
20 ไม่ระบุ
4 นายวินัย บุญน้อย
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2558
1/10/2557 ถึง 30/9/2558
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
266,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 266,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
7 ธันวาคม 2560
วารสารที่ตีพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน้า :
ระดับการนำเสนอ :
เจ้าของวารสาร :
0.2
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วันที่ดำเนินการรายละเอียด
10 กรกฎาคม 2564
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
12 กุมภาพันธ์ 2565
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021