กลยุทธ์การตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านกาแฟของผู้บริโภคในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.2-65-028
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : กลยุทธ์การตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านกาแฟของผู้บริโภคในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
บทคัดย่อ :

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการธุรกิจร้านกาแฟในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้านกาแฟของผู้บริโภคในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อสินค้าร้านกาแฟ ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 21 - 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันร้านกาแฟ ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างความแตกต่าง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบย่อย คือ คิดว่าร้านกาแฟมีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน พบว่า ให้ความสำคัญในองค์ประกอบย่อย คือ คิดว่าสินค้ากาแฟมีรสชาติความพิเศษเฉพาะของร้าน ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว พบว่า คือ คิดว่ามีการส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและแม่นยำ

กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการธุรกิจร้านกาแฟในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลให้ความสำคัญ ด้านภาพรวมในแต่ละด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการสนับสนุน รองลงมา ด้านการรู้จักผลิตภัณฑ์ ด้านการตัดสินใจ และให้ความสำคัญอยู่ระดับปานกลาง คือ ด้านความชื่นชอบผลิตภัณฑ์ ด้านการสอบถามและตอบ

คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Marketing Strategy in Decision Making of Purchasing Coffee Shop-Related Product in San Sai, Chiang Mai.
Abstract :

This study aims to explore marketing strategy affecting coffee shop services-related in Sansai, Chiang Mai and 2. to explore decision making process of consumers for coffee shops in San Sai, Chiang Mai. Based on samples in Sansai, Chiang Mai, it is found that the majority of respondents are female between 21-30 years old with undergraduate degree, students with income of 20,0001-30,000 baht.

Information based on competitive advantage of coffee shops in Sansai, Chaing Mai shows that regarding to differentiation is in the level of high as each coffee shop shows different products. With regards to focused market, it is found that the taste of coffee is unique from each shop and in quick responding it is found that the delivery of product is accurate and precise.

Marketing strategy applied in coffee shop business in Sansai, Chiang Mai, shows that respondents give previdence to each dimension in the level of high, namely, supporting dimension. Secondly, product dimension, and decision making are in middle level which is preference to product and quick response.

Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
100 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2565
1/10/2564 ถึง 30/9/2565
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 10,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วันที่ดำเนินการรายละเอียด
1 กันยายน 2565
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023