การบริหารจัดการชุมชนฐานรากบนฐานการเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจชุมชนตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.2-65-019
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การบริหารจัดการชุมชนฐานรากบนฐานการเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจชุมชนตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
บทคัดย่อ :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการชุมชนโดยการเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและประเทศ 2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร การนำประโยชน์ไปใช้ต่อชุมชน ผ่านการบูรณาการกับการเรียนการสอนด้านกฎหมายธุรกิจ และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวการต่อยอดการเกษตรไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย แบ่งเป็น 3 ช่วงในการดำเนินการ ได้แก่ ช่วงที่ 1 วางแผนและสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ช่วงที่ 2 ภาคข้อมูลและชุดความรู้ และช่วงที่ 3 การบูรณาการและการต่อยอด โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (population and sampling) จำนวน 12 คน สามารถจำแนกได้เป็น 6 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ราย กลุ่มตัวอย่างจากภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม จำนวน 2 ราย กลุ่มตัวอย่างจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย กลุ่มตัวอย่างจากเกษตรกร จำนวน 2 ราย กลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย และกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภค จำนวน 2 ราย

จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ตามกลุ่มบันได 9 ขั้น พื้นที่ตำบลออนกลางนั้นอยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 และกำลังอยู่ในขั้นตอนของกลุ่มที่ 3 ของขั้นที่ 8 คือการขาย เพื่อสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เพิ่มเติม การทำเกษตรยั่งยืนบนพื้นฐานการเอื้อเฟื้อเกื้อกูล เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจชุมชน การต่อยอดสร้างตลาดและการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลออนกลาง

คำสำคัญ : ธุรกิจการเกษตร , เกษตรอินทรีย์ , เศรษฐกิจพอเพียง , กฎหมายธุรกิจ , การเกษตรไปสู่เชิงพาณิชย์
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : The foundational community management based on organic Agriculture to raise the quality of the community economy in On Klang Subdistrict, MAE ON District, Chiang Mai Province
Abstract :

The objectives of this research were 1 ) to study community management by organic agriculture suitable for the area to support economic development by applying the Sufficiency Economy Philosophy in accordance with the university and country strategies; 2 ) to study agribusiness; Bringing benefits to the community through integration with teaching and learning in business law; and 3) to suggest ways extend agriculture to commercialization. Research methodology, it is divided into 3 phases in the implementation. These are the first phase, planning and surveying the preliminary data, the second period, the information and knowledge sector, and the third phase, integration and extension. The population and sampling (population and sampling) of 1 2 people can be classified into 6 groups as follows: 2 samples from government agencies/related organizations, 2 samples from the private sector, foundations and associations, 2 samples from academics and experts, 2 samples from farmers, 2 samples from entrepreneurs, and sample group from 2 consumers.

The study found that analysis according to the 9-step ladder group, On Klang subdistrict area is in group 1 and group 2 and is in the process of group 3 of stage 8 is selling so that it can generate additional income for the local people. Sustainable farming on the basis of generosity to be the base of the community economy, continuing to build markets and develop organic farming networks in On Klang Subdistrict.

Keyword : Agribusiness, Organic farming, Sufficiency Economy, Business Law, Agriculture to Commercial
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
100 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2565
1/10/2564 ถึง 30/9/2565
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
23,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 23,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
1 ตุลาคม 2566
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
ฉบับที่ : 4
หน้า : 91-106
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.8
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วันที่ดำเนินการรายละเอียด
1 มกราคม 2566
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023