การพัฒนาระบบแสดงข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ จังหวัดลำพูน โดยใช้แนวคิดธุรกิจอัจฉริยะ

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.2-65-018
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การพัฒนาระบบแสดงข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ จังหวัดลำพูน โดยใช้แนวคิดธุรกิจอัจฉริยะ
บทคัดย่อ :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ จังหวัดลำพูน โดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ และวัดประสิทธิภาพในการแสดงผลการใช้งานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์โดยใช้ระบบแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ จังหวัดลำพูน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือกลุ่มธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ จังหวัดลำพูน ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จำนวน 20 กลุ่ม เพื่อใช้ข้อมูลการดำเนินงานในการวิเคราะห์และพัฒนาเป็นส่วนระบบแสดงผล (Dashboard) โดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ ผ่านโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop โดยได้แบ่งส่วนการแสดงผลเป็น ส่วนข้อมูลพื้นฐาน ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลผลประกอบการรายได้ของกิจการ และส่วนวิเคราะห์การพยากรณ์รายได้ของกิจการในอนาคต โดยการคำนวณความแม่นยำตามค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาด (MPE) ของการพยากรณ์ของระบบแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ จังหวัดลำพูน โดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ พบว่ามีค่าความแม่นยำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.44 โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564 ในส่วนนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าข้อมูลการพยากรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์และนำเสนอโดยระบบแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ จังหวัดลำพูน โดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ สามารถที่จะนำเอาไปใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการประกอบการตัดสินใจ

คำสำคัญ : ระบบแสดงข้อมูลผลการดำเนินงาน , การพยากรณ์ , ระบบธุรกิจอัจฉริยะ , ค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาด , กลุ่มธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ , จังหวัดลำพูน
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : The Development of Operation Data Visualization System of Lamphun Young Smart Farmer (YSF) by Business Intelligence Concept
Abstract :

This research aims to analyze, design, and develop an operation data visualization system of Lamphun Young Smart Farmer (YSF) by business intelligence concept. Secondly, to measure the efficiency of an operation data visualization system of Lamphun Young Smart Farmer (YSF) by business intelligence concept. The sampling used data on the operations of Lamphun Young Smart Farmer (YSF), which was registered with Lamphun provincial agriculture Office, amounting to 20 groups. To use operational data to analyze and develop into a display system (Dashboard) using the concept of business intelligence through Microsoft Power BI Desktop program, with the display segments divided into 3 sections; firstly, is the basic data section, secondly is an analyzing data on business performance and lastly is an analyzing the forecasting of the entrepreneur’s future income. By calculating the accuracy based on the Mean Percentage Error (MPE) of the forecast of Lamphun YSF performance data display system, using the business intelligence concept. It was found that the average MPE was 96.44 percent using the Lamphun YSF performance data during the year 2020-2021. It shows that the forecast data obtained from the analysis and presented by Lamphun YSF performance data display system, using the concept of business intelligence. It can be used reliably and efficiently enough for decision-making.

Keyword : Operation Data Visualization System, Forecasting, Business Intelligence, Mean Percentage Error, Lamphun Young Smart Farmer
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
100 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2565
1/10/2564 ถึง 30/9/2565
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
23,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 23,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
8 ธันวาคม 2565
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ฉบับที่ : 2
หน้า : 66-86
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร :
0.6
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วันที่ดำเนินการรายละเอียด
1 ตุลาคม 2565
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023