การพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาล้านนาเป็นฐาน

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.1-65-022
รหัสอ้างอิง วช. : 65A111000027
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาล้านนาเป็นฐาน
บทคัดย่อ :
คำสำคัญ : การพัฒนาสุขภาวะ , ผู้สูงอายุ , ภูมิปัญญาล้านนา
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Well-being Development of the Elderly Base on Lanna Wisdom
Abstract :
Keyword : Well-being Development, Elderly, Lanna Wisdom
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
50 ไม่ระบุ
2 อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
30 ไม่ระบุ
3 อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
20 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2565
1/10/2564 ถึง 30/9/2565
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
450,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 450,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
วันที่ดำเนินการรายละเอียด
26 สิงหาคม 2565
รูปแบบการนำเสนอ : การบรรยาย
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
ชื่องานประชุม/กิจกรรม : การประชุมวิชาการระดับชาติศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2
สถานที่ : โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
24 มิถุนายน 2566
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : 17 th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE SOCIO-ECON
หน้า : 2164-2170
ระดับการนำเสนอ : ระดับนานาชาติ
เจ้าของวารสาร :
0.4
30 สิงหาคม 2566
วารสารที่ตีพิมพ์ : Journal of Roi Kaensarn Academi 
ฉบับที่ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 8ประจำเดือน สิงหาคม 2566
หน้า : 560-578
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร :
0.8
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วันที่ดำเนินการรายละเอียด
20 มีนาคม 2566
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การเรียนการสอนระดับประเทศ
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023