การประยุกต์ใช้ระบบแก๊สชีวภาพ ในโรงอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : พง.2558.004
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 17 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การประยุกต์ใช้ระบบแก๊สชีวภาพ ในโรงอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ :

ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อสังคมและชุมชนสาเหตุหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นปัจจัยหลักของปัญหาคือ ปัญหาการกำจัดขยะอินทรีย์จากครัวเรือนและชุมชน เช่น เศษอาหาร เศษผักและผลไม้ ฯลฯ ซึ่งหากนำไปทิ้งหรือกำจัดไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมาในภายหลัง เช่น แมลงวันแหล่งเพาะเชื้อโรค กลิ่นเน่าเหม็น น้ำเน่าเสีย ปัญหาขยะล้นเมือง และที่สำคัญคือ ปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบกับคนทั่วโลก ดังนั้น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดการขยะอินทรีย์จ

คำสำคัญ : ระบบแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ การจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงานหมุนเวียน
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Application of biogas system for Maejo’s canteen
Abstract :
Keyword : N/A
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต์
สาขางานวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : กิจกรรมด้านการวิจัย
Road map : Green
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้วิจัยหลัก
(2557)
60 นักวิจัยรุ่นใหม่
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้วิจัยร่วม
40 นักวิจัยรุ่นเก่า
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2557
1/10/2556 ถึง 30/9/2557
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย
50,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 50,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วันที่ดำเนินการรายละเอียด
1 กรกฎาคม 2565
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023