การเปิดเผยข้อมูลการควบคุมภายในกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : 0.8-67.2
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2567
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การเปิดเผยข้อมูลการควบคุมภายในกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผย ข้อมูลการควบคุมภายในกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 288 บริษัท โดยศึกษาการ เปิดเผยข้อมูลการควบคุมภายใน ที่วัดค่าโดยใช้ดัชนีการเปิดเผยข้อมูลการ ควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นไปตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประมาณค่าตัวแปรการจัดการกำไรจากรายการ คงค้างรวมที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยใช้โมเดล Yoon, Miller, and Jiraporn (2006) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ระดับการเปิดเผยข้อมูลการ ควบคุมภายในไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการกำไร ผลการศึกษาแสดงว่า การจัดการกำไรเป็นผลจากการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งระบบการควบคุม ภายในไม่สามารถตรวจพบได้ทั้งหมด ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ให้แนวทางกับ บริษัทในการวางแผนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการพัฒนากระบวนการ กำกับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มคุณภาพกำไร และสร้างความตระหนักให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในการตัดสินใจลงทุนในบริษัทต่าง ๆ

คำสำคัญ : การเปิดเผยข้อมูล การควบคุมภายใน การจัดการกำไร
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Internal Control Disclosure and Earnings Management of Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand
Abstract :

The purpose of the research was to study the relationship

between internal control disclosure and the earnings management

practice employed by companies listed on the Stock Exchange of

Thailand. Data of 288 companies were acquired in 2018 to assess

the internal control system of firms according to the framework

provided by the Securities and Exchange Commission of Thailand.

Basing on the model of Yoon, Miller, and Jiraporn (2006), the gross

accrual earnings management variable was measured based on the

discretion of executives. The multiple regression analysis was utilized. The result from hypothesis testing found that internal

control disclosure level of firms is not associated with earnings

management. The findings revealed that the earnings management

practice of a company cannot be fully prevented by its internal

control system as it is affected by the discretion of the company’s

executives. This empirical study provides companies with important

information to consider when planning the company’s internal

control system and corporate governance process in developing the

earnings quality. In addition, the study creates awareness in investors

and stakeholders when making investment decisions in various

companies.

Keyword : Information Disclosure, Internal Control, Earnings Management
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 สุกัญญา กิริยาดี
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : บริหารธุรกิจ การบัญชี
ผู้วิจัยหลัก
(2566)
70 นักวิจัยรุ่นใหม่
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยร่วม
10 นักวิจัยรุ่นเก่า
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยร่วม
10 นักวิจัยรุ่นเก่า
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยร่วม
10 นักวิจัยรุ่นเก่า
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2565
1/1/2565 ถึง 30/6/2567
ประเภทแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
1 มกราคม 2567
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ฉบับที่ : 41(1)
หน้า : 117-146
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
0.8
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023