ผลของระดับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้และอุณหภูมิคลุกไอน้ำต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ ผลผลิตซาก รอยโรคที่ฝ่าเท้า และการย่อยได้ของสารอาหารตั้งแต่อายุ 1 ถึง 42 วัน

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : OT-67-012
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : ผลของระดับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้และอุณหภูมิคลุกไอน้ำต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ ผลผลิตซาก รอยโรคที่ฝ่าเท้า และการย่อยได้ของสารอาหารตั้งแต่อายุ 1 ถึง 42 วัน
บทคัดย่อ :
คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title :
Abstract :
Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 Dr Wilmer Javier Pacheco
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Department of Poultry Science, Auburn University, The United States
ผู้วิจัยหลัก
(2567)
30 ไม่ระบุ
2 Jose Rodrigo Hernandez
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Department of Poultry Science, Auburn University, The United States
ผู้วิจัยร่วม
20 ไม่ระบุ
3 Joseph P. Gulizia
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Department of Poultry Science, Auburn University, The United States
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
4 Jose Isaac Vargas
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Department of Poultry Science, Auburn University, The United States
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
5 อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
6 Eva Guadalupe Guzman
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Department of Poultry Science, Auburn University, The United States
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
7 Cristina Tonial Simoes
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Department of Preventive Veterinary Medicine, Federal University of Santa Maria, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Brazil
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2567
1/10/2566 ถึง 30/9/2567
ประเภทแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
1 เมษายน 2567
วารสารที่ตีพิมพ์ : Journal of Applied Poultry Research
ฉบับที่ : 33 (2)100414
หน้า :
ระดับการนำเสนอ : ระดับนานาชาติ
เจ้าของวารสาร : Elsevier
1
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023