การประเมินและทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวที่ได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์ กข 79 กับ สายพันธุ์ข้าวเหนียวหอม อายุเก็บเกี่ยวสั้น

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : สวก.-67-003
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 29 มีนาคม 2567 ถึง 28 มีนาคม 2568
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การประเมินและทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวที่ได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์ กข 79 กับ สายพันธุ์ข้าวเหนียวหอม อายุเก็บเกี่ยวสั้น
บทคัดย่อ :
คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title :
Abstract :
Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : ไม่ระบุ
หน่วยงานต้นสังกัด : งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2567)
30 ไม่ระบุ
2 ว่าที่ รต.ญ. ศิรินภา อ้ายเสาร์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : ไม่ระบุ
หน่วยงานต้นสังกัด : งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
20 ไม่ระบุ
3 พินิดา ภูผา
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
15 ไม่ระบุ
4 ปฐมพร อินชนบท
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
ผู้วิจัยร่วม
15 ไม่ระบุ
5 นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
6 น.ส.ชวนชม ดีรัศมี
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2567
29/3/2567 ถึง 28/3/2568
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,892,572.00
   รวมจำนวนเงิน : 1,892,572.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023