ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวสายพันธุ์สิชล1ในระยะโพสต์ลาร์วา 13-40 ที่อนุบาลด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า, แอสต้าแซนทิน และโปรตีนยีสต์

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.ชพ.67-นศ.001
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 3 เมษายน 2566 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2567
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวสายพันธุ์สิชล1ในระยะโพสต์ลาร์วา 13-40 ที่อนุบาลด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า, แอสต้าแซนทิน และโปรตีนยีสต์
บทคัดย่อ :

มีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ?งขาวสายพันธุ?สิชล 1 ในระยะโพสต?

ลาร?วา 13–40 ที่อนุบาลด?วยอาหารเสริมสาหร?ายสไปรูลิน?า,แอสต?าแซนทินและโปรตีนยีสต? วางแผนการทดลองแบบ

สุ?มตลอด (Completely Randomized Design) โดยแบ?งเป?น 4 ชุดการทดลอง ในแต?ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ำ

ประกอบไปด?วย ชุดการทดลองที่ 1 ให?อาหารเม็ดสำเร็จรูป (สำหรับอนุบาลลูกกุ?งวัยอ?อน โปรตีน 40 %) ใช?เป?นกลุ?ม

ควบคุม (control), ชุดการทดลองที่ 2 ให?อาหารเม็ดสำเร็จรูป (สำหรับอนุบาลลูกกุ?งวัยอ?อน) ที่เสริมด?วยสาหร?ายสไปรู

ลิน?า อัตราส?วน 10 กรัม ต?ออาหาร 1 กิโลกรัม, ชุดการทดลองที่ 3 ให?อาหารเม็ดสำเร็จรูป (สำหรับอนุบาลลูกกุ?งวัย

อ?อน) ที่เสริมด?วยแอสต?าแซนทิน อัตราส?วน 12 กรัม ต?ออาหาร 1 กิโลกรัม และชุดการทดลองที่ 4 ให?อาหารเม็ด

สำเร็จรูป (สำหรับอนุบาลลูกกุ?งวัยอ?อน) ที่เสริมด?วยโปรตีนยีสต? อัตราส?วน 10 กรัม ต?ออาหาร 1 กิโลกรัม โดยใช?ลูกกุ?ง

ขาวสายพันธุ?สิชล 1 ที่มีน้ำหนักเฉลี่ยเท?ากับ 0.02 ? 0.00 กรัม และความยาวลำตัวเฉลี่ยเท?ากับ 0.64 ? 0.03

เซนติเมตร จำนวน 14,400 ตัว ทำการทดลองเป?นระยะเวลา 28 วัน (4 สัปดาห?) จากผลการศึกษาพบว?า ชุดการทดลอง

ที่ 3 มีการเจริญเติบโตทางด?านน้ำหนักและความยาวสูงที่สุด เท?ากับ 0.78 ? 0.04 กรัม และ 4.30 ? 0.25 เซนติเมตร

ตามลำดับ ซึ่งสูงกว?าทุกชุดการทดลองอย?างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยชุดการทดลองที่ 4, 2 และ 1 มีการ

เจริญเติบโตทางด?านน้ำหนักและความยาวเฉลี่ยเท?ากับ 0.60 ? 0.11 กรัม, 4.00 ? 0.30 เซนติเมตร, 0.45 ? 0.13กรัม

, 3.80 ? 0.33 เซนติเมตร และ 0.37 ? 0.04 กรัม, 3.60 ? 0.11 ตามลำดับ ส?วนอัตราการรอดตายเฉลี่ย พบว?า ชุด

การทดลองที่ 1 มีอัตราการอดตายสูงสุดเฉลี่ยเท?ากับ 92.28 ? 1.13 % มีความแตกต?างอย?างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(P<0.05) กับชุดการทดลองอื่น โดยชุดการทดลองที่ 2, 4 และ 3 มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท?ากับ 90.39 ? 7.11,

86.78 ? 5.33 และ 83.05 ? 7.11 % ตามลำดับ ส?วนอัตราการเจริญเติบโตต?อวัน พบว?า ชุดการทดลองที่ 3 มีอัตรา

การเจริญเติบโตต?อวันสูงสุดเฉลี่ยเท?ากับ 0.03 ? 0.00 กรัมต?อวัน มีความแตกต?างอย?างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

กับชุดการทดลองอื่น โดยชุดการทดลองที่ 4, 2 และ 1 มีอัตราการเจริญเติบโตต?อวันเฉลี่ยเท?ากับ 0.02 ? 0.00, 0.01

? 0.00 และ 0.01 ? 0.00 กรัมต?อวัน ตามลำดับ ส?วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป?นเนื้อ พบว?ามชุดการทดลองที่ 3 มี

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป?นเนื้อดีที่สุดเฉลี่ยเท?ากับ 1.14 ? 0.05 แต?ไม?มีความแตกต?างอย?างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05)

กับชุดการทดลองอื่น โดยชุดการทดลองที่ 2, 4 และ 1 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป?นเนื้อเฉลี่ยเท?ากับ 1.24 ?

0.11, 1.25 ? 0.11 และ 1.26 ? 0.12 ตามลำดับ และ อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ พบว?า ชุดการทดลองที่ 3 มี

อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงที่สุดเฉลี่ยเท?ากับ 9.57 ? 0.62 % ต?อวัน มีความแตกต?างอย?างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(P<0.05) กับชุดการทดลองอื่น โดยชุดการทดลองที่ 4, 2 และ 1 อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงที่สุดเฉลี่ยเท?ากับ

6.87 ? 1.23, 5.03 ? 0.59 และ 5.01 ? 0.48 % ต?อวัน ตามลำดับ

คำสำคัญ : การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย กุ้งขาวสายพันธุ์สิชล 1 โพสต์ลาร์วา อาหารเสริม
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Study of the Growth and Survival rates of white shrimp Sichon1 Strain, in the Stages Post Larva 13-40 which were nurse d with Spirulina, Astaxanthin and Yeast Protein Supplement.
Abstract :

The objective of this study was to investigate the growth, survival rate of Sichon 1 strain

white shrimp during the Post Larva 13 - 40 stages, nursed with supplementary feed containing

Spirulina, Astaxanthin, and Yeast Protein.The experimental design followed a Completely

Randomized Design, with 4 treatment sets. Each treatment set included 3 replications. The

experimental groups consisted of : Treatment 1, providing commercial pellet feed (with 40 %

protein) as a control group; Treatment 2, providing commercial pellet feed (for early-stage shrimp

larvae) supplemented with Spirulina at a ratio of 10 grams per kilogram of feed; Treatment 3,

providing commercial pellet feed (for early-stage shrimp larvae) supplemented with Astaxanthin at

a ratio of 12 grams per kilogram of feed; and Treatment 4, providing commercial pellet feed (for

early-stage shrimp larvae) supplemented with Yeast Protein at a ratio of 10 grams per kilogram of

feed. Using Sichon 1 strain white shrimp with an average weight of 0.02 ? 0.00 grams and an

average body length of 0.64 ? 0.03 centimeters, totaling 14,400 individuals, the experiment

spanned 28 days (4 weeks). Results revealed that Experiment Set 3 exhibited the highest growth in

weight and length, with values of 0.78 ? 0.04 grams and 4.3 ? 0.25 centimeters, respectively. These

values were significantly higher than all other experimental sets (P<0.05). Experiment Sets 4, 2, and

1 showed growth in weight and length, with values of 0.60 ? 0.11 grams, 4.0 ? 0.30 centimeters,

0.45 ? 0.13 grams, 3.8 ? 0.33 centimeters, 0.37 ? 0.04 grams, and 3.6 ? 0.11 centimeters,

respectively. In terms of average survival rate, Experiment Set 1 had the highest rate at 92.28 ?

1.13 %. significant difference (P>0.05) between Experiment Sets 2, 4, and 3, with survival rates of

90.39 ? 7.11 %, 86.78 ? 5.33 %, and 83.05 ? 7.11 %, respectively. Regarding average daily growth

rate, Experiment Set 3 demonstrated the highest value at 0.03 ? 0.00 grams per day, significantly

differing from Sets 4, 2, and 1 (P>0.05), which had average daily growth rate values of 0.02 ? 0.00,

0.01 ? 0.00, and 0.01 ? 0.00 grams per day, respectively. Experiment Set 3 also exhibited the best

feed conversion rate at 1.14 ? 0.05, with no significant difference (P<0.05) from Sets 2, 4, and 1,

which had feed conversion rate values of 1.24 ? 0.11, 1.25 ? 0.11, and 1.26 ? 0.12, respectively.

Specific growth rate was highest in Experiment Set 3 at 9.57 ? 0.62 % per day, significantly differing

(P>0.05) from Sets 4, 2, and 1, with Specific growth rate values of 6.87 ? 1.23 %, 5.03 ? 0.59 %, and

5.01 ? 0.48 % per day, respectively

Keyword : Growth Survival rates Sichon1 white shrimp Post Larva Supplement.
รูปแบบงานวิจัย : งานวิจัยเชิงคุณภาพ
ประเภทงานวิจัย : การพัฒนาทดลอง
สาขางานวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : กิจกรรมด้านการวิจัย
Road map : Eco
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 ณัฐกาญจน์ อินตัน
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ผู้วิจัยหลัก
(2566)
60 ไม่ระบุ
2 อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยร่วม
40 นักวิจัยรุ่นเก่า
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2566
3/4/2566 ถึง 1/2/2567
ประเภทแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว ส่วนตัวของผู้วิจัย
-
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
14 กุมภาพันธ์ 2567
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -
หน้า : 59-61
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร :
0.2
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023