ศึกษาประเมินข้อมูลกรณีฐาน (Baseline) การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการปลูกป่ายั่งยืน โดย ปตท. ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง, ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก, ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จังหวัดแพร่, ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก, ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จังหวัดชัยภูมิ

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : ปตท.-67-001
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 20 กันยายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2567
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : ศึกษาประเมินข้อมูลกรณีฐาน (Baseline) การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการปลูกป่ายั่งยืน โดย ปตท. ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง, ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก, ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จังหวัดแพร่, ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก, ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จังหวัดชัยภูมิ
บทคัดย่อ :
คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title :
Abstract :
Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้วิจัยหลัก
(2567)
80 ไม่ระบุ
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
3 อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2566
20/9/2566 ถึง 30/6/2567
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายนอกสถาบัน บริษัทเอกชน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2,360,960.00
   รวมจำนวนเงิน : 2,360,960.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023