ผลของโปรแกรมการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามหลัก 12 ขั้นตอนต่อการหยุดดื่มของผู้ติดสุรา

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : พยบ-66-06
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : ผลของโปรแกรมการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามหลัก 12 ขั้นตอนต่อการหยุดดื่มของผู้ติดสุรา
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการบำบัดด้วยโปรแกรมการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามหลัก 12 ขั้นตอนต่อการหยุดดื่มของผู้ติดสุรา เก็บข้อมูลระหว่างระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคติดสุราชาย จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการบำบัดตามโปรแกรมการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามหลักการ 12 ขั้นตอนจำนวน 30 คน และกลุ่มที่ได้รับการบำบัดตามปกติ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป 2) แบบบันทึกการดื่มสุรา และ3) โปรแกรมการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามหลักการ 12 ขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks test และ Mann Whitney U Test

ผลการศึกษาพบว่า

1) จากการติดตาม 1 เดือน ภายหลังสิ้นสุดการได้รับโปรแกรมการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามหลัก 12 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของร้อยละจำนวนวันหยุดดื่มภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .001 และมีค่าเฉลี่ยของร้อยละจำนวนวันดื่มหนักภายหลังการทดลองต่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .001

2) จากการติดตาม 1 เดือน ภายหลังการทดลองผู้ป่วยติดสุราในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของร้อยละจำนวนวันหยุดดื่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .162 และมีค่าเฉลี่ยของร้อยละจำนวนวันดื่มหนักไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .856

คำสำคัญ : การสนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามหลัก 12 ขั้นตอน การหยุดดื่ม ผู้ติดสุรา
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : The Effectiveness of Twelve Step Facilitation Program on Abstinence drinking
Abstract :

The objective of this quasi-experimental research is to examine the effectiveness of Twelve Step Facilitation Program on alcohol abstinence among alcohol dependent. Data collection was from March to July 2019. The subjects were male alcohol-dependent patients. Sixty subjects were divided into the Twelve Step Facilitation Program and usual psychosocial therapy groups with thirty in each group. The research instruments were consisted of 1) the personal data form 2) the Time Line Follow-Back, and 3) the Twelve Step Facilitation Program. Data were analyzed using descriptive statistics, Wilcoxon Signed – Ranks test, and Mann Whitney U Test.

The results revealed that:

1. After completing of the Twelve Step Facilitation Program, the subjects had significant upper the score of percent of abstinence days than that before receiving program, at the level of .001 and had significant lower the score of percent of heavy drinking days than that before receiving program, at the level of .001

2. After completing the interventions, the score of percent of heavy drinking days and percent of abstinence days of male alcohol dependent patients between the experimental group and control group were not significantly different

Keyword : Twelve Step Facilitation Program, abstinence drinking, alcohol dependence
รูปแบบงานวิจัย : งานวิจัยเชิงปริมาณ
ประเภทงานวิจัย : การพัฒนาทดลอง
สาขางานวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : กิจกรรมด้านการวิจัย
Road map : Eco
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 นางวงเดือน สุนันตา
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่
ผู้วิจัยหลัก
(2562)
60 นักวิจัยรุ่นใหม่
2 นางวิไล ทิพย์นันท์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
20 นักวิจัยรุ่นใหม่
3 อาจารย์สุรัช สุนันตา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
20 นักวิจัยรุ่นใหม่
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2562
1/3/2562 ถึง 31/7/2562
ประเภทแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว ส่วนตัวของผู้วิจัย
20,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 20,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
1 มกราคม 2565
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)
หน้า : 58-68
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
0.6
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023