การบริหารต้นทุนและการวางแผนกำไรของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งธรรมชาติของบ้านห้วยน้ำกืน ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.2-66-026
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การบริหารต้นทุนและการวางแผนกำไรของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งธรรมชาติของบ้านห้วยน้ำกืน ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่
บทคัดย่อ :

การศึกษาการบริหารต้นทุนและการวางแผนกำไรของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งธรรมชาติของบ้านห้วยน้ำกืน ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ ศึกษาข้อมูลทางการเงินและวิเคราะห์ต้นทุน จุดคุ้มทุน และการวางแผนกำไรของผู้ผลิตน้ำผึ้งธรรมชาติ บ้านห้วยน้ำกืน ผลวิจัยพบว่า ในปี 2566 การผลิตน้ำผึ้งโพรงธรรมชาติมีกระบวนการผลิตโดยนำวางกล่องผึ้งโพรงซึ่งทำจากไม้นำไปวางในป่าจำนวน 300 กล่อง - 350 กล่อง เพื่อให้ผึ้งทำรัง โดยมีผลผลิตน้ำผึ้งโพรงต่อปี 600 กิโลกรัมต้นทุนต่อหน่วย และกำไรต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละขนาด 180 ml. ขนาด 350 ml. ขนาด 500 ml. ขนาด 750 ml. ได้แก่ 67.61 บาท 12.39 บาท, 110.22 บาท 19.78 บาท, 155.06 บาท 24.94 บาท, และ 215.95 บาท 34.05 บาท ตามลำดับ ยอดขาย 212,160 บาท กำไรสุทธิ 29,852.11 บาท ต้นทุนรวม 169,073.33 บาท ประกอบด้วยต้นทุนการผลิต 138,740 บาท และค่าใช้จ่ายการขาย 30,333.33 บาท เป็นต้นทุนคงที่ 146,183.33 บาทและต้นทุนผันแปร 130,333.33 บาท ส่วนการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนต่อปี 148,916.66 บาท หากต้องการกำไรต่อปี 600,000 บาท ต้องมียอดขายต่อปี 836,425.51 บาท ส่วนการบริหารต้นทุนควรลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ โดยสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ปริมาณที่มากขึ้น เพิ่มผลผลิตน้ำผึ้งและเพิ่มยอดขาย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : การบริหารต้นทุน , การวางแผนกำไร , น้ำผึ้งโพรงธรรมชาติ , บ้านห้วยน้ำกืน
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Cost Management and Profit planning of a Natural Honey Product at BanHuaiNamKuan, Maechedi, Wiangpapao, Chiangrai
Abstract :

Cost management and profit planning of a natural honey product at BanHuaiNamKuan, Maechedi, Wiangpapao, Chiangrai. The objectives were to study financial data and to analyze costs, break-even points, and profit planning of a natural honey producer at BanHuaiNamKuan. In 2023, The research found that the production process of natural Apis cerana honey by placing 300-350 wooden boxes in the forest for bees to beehives, and this annual production had 600 kilograms of natural Apis cerana honey. The cost per unit and profit per unit of each product size 180 ml., size 350 ml., size 50 0ml., size 750 ml., were 67.61 baht and 12.39 baht, 110.22 baht and 19.78 baht, 155.06 baht and 24.94 baht, and 215.95 baht and 34.05 baht respectively. There were sales of 212,160 baht, net profit of 29,852.11 baht, total costs of 169,073.33 baht, consisting of production costs of 138,740 baht and selling expenses of 30,333.33 baht and analyzed as fixed costs of 146,183.33 baht and variable costs of 130,333.33 baht. The break-even point analysis per year 148,916.66 baht. If an owner would like to make profit per year of 600,000 baht, you must make sales per year of 836,425.51 baht. The last one is cost management. packaging costs should be reduced by ordering larger quantities of packaging. In addition, the owner should increase natural Apis cerana honey production and sales by developing new products, more increasing distribution channel and publicize.

Keyword : Cost Management, Profit planning, natural Apis cerana honey, BanHuaiNamKua
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยหลัก
(2566)
100 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2566
1/10/2565 ถึง 30/9/2566
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณของหน่วยงาน
25,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 25,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วันที่ดำเนินการรายละเอียด
2 มกราคม 2567
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023