ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.2-66-023
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ทางการเงิน ทัศนคติทางการเงิน และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในการวิจัยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 คน ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary Logistic Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 ปี ด้านความรู้ทางการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน ด้านทัศนคติทางการเงิน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7173 อยู่ในระดับ มาก ส่วนทางด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6406 อยู่ในระดับ มาก และจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary Logistic Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ทางการเงิน และ ด้านทัศนคติทางการเงิน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยด้านความรู้ทางการเงิน ค่า Odd Ratio เท่ากับ .400 หมายความว่า นักศึกษาที่มีความรู้ทางการเงินที่ไม่ดีมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีน้อยกว่า .400 เท่า ของนักศึกษาที่มีความรู้ทางการเงินที่ดี และด้านทัศนคติทางการเงิน ค่า Odd Ratio เท่ากับ .076 หมายความว่า นักศึกษาที่มีทัศนคติทางการเงินที่ไม่ดีมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีน้อยกว่า .076 เท่า ของนักศึกษาที่มีทัศนคติทางการเงินที่ดี และจากการทดสอบความเหมาะสมของแบบจำลอง โดยใช้ Hosmer - Lemeshow Test พบว่า แบบจำลองนี้มีความเหมาะสม

คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : The factors influencing spending behavior of Maejo University students
Abstract :

The purpose of this research is to study financial knowledge. financial attitude and factors affecting spending behavior of Maejo University students in Chiangmai Province In the research, the researcher collected data from Maejo University students in Chiangmai Province 400 people. The research instrument was a questionnaire and analyzed the data using percentage, mean, standard deviation and binary logistic regression analysis. The results found that Most students are female, aged 20 years. Financial knowledge of Maejo University students Chiangmai Province has an average score of 3.84 out of 6 points. For financial attitude of Maejo University students Chiangmai Province has an average value of 3.7173, at the high level. As for spending behavior of Maejo University students Chiangmai Province has an average value of 3. 6406, at the high level, and from the study of factors affecting spending behavior of Maejo University students Chiangmai Province using binary logistic regression analysis, it was found that the financial knowledge and financial attitude factors affecting spending behavior of Maejo University students Chiangmai Province. In terms of financial knowledge, the odds ratio is .400, meaning that students with poor financial knowledge are .400 times less likely to have good financial behavior than students with good financial knowledge. And regarding financial attitudes, the odds ratio was .076, meaning that students with poor financial attitudes were .076 times less likely to have good financial behavior than students with good financial attitudes. And from testing the appropriateness of the model using the Hosmer-Lemeshow Test, it was found that this model was appropriate.

Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยหลัก
(2566)
100 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2566
1/10/2565 ถึง 30/9/2566
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 10,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023