ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี กรรมการบริษัทที่เป็นเพศหญิง และการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.2-66-021
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี กรรมการบริษัทที่เป็นเพศหญิง และการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
บทคัดย่อ :

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีซึ่งเป็นตัวแทนของข้อผกูพันเชิงเศรษฐกิจระหว่างผู้สอบบัญชีและบริษัทลูกค้า ส่งผลต่อคุณภาพกําไรของรายงานการเงินของบริษัทลูกค้า การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและการจัดการกำไร และศึกษาบทบาทของกรรมการบริษัทที่เป็นเพศหญิงที่มีต่อความสัมพันธ์นี้ ทดสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึงปี 2565 ประมาณค่าตัวแปรการจัดการกำไรจากรายการคงค้างรวมที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร ทดสอบสมมุติฐานการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บริษัท ที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่สูงกว่า จะมีการจัดการกำไรที่สูงกว่า ผลการศึกษาถึงตัวแปรกำกับการมีกรรมการบริษัทที่เป็นเพศหญิง พบว่าสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่เป็นเพศหญิงที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีกับการจัดการกำไรในเชิงลบ ผลการศึกษายืนยันแนวคิดของทฤษฎีข้อผูกพันเชิงเศรษฐกิจที่ว่า ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่สูงกว่า เป็นเพราะความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีลดลง ส่งผลให้คุณภาพการสอบบัญชีลดลง ผลการศึกษาเชิงประจักษ์จากงานวิจัยนี้ ให้แนวทางกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี ในการพัฒนาหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ ติดตาม รวมทั้งเป็นแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทตรวจสอบบัญชี

คำสำคัญ : คุณภาพการสอบบัญชี , คุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัท , ความหลายหลายทางเพศ , การจัดการกำไร
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Audit Fees, Female Directorship, and Earnings Management of Thai Listed Companies
Abstract :

Audit fees with roles as proxies for economic bonding between auditor and client affect earnings quality of client’s financial reports. This study aims to examine the relationship between audit fee and earnings management, while simultaneously investigating the moderating effect of female directorship on this relationship. The sample comprises of companies listed on the Stock Exchange of Thailand during 2018 to 2022. The measure of degree of earnings management is proxied by accrual – based earnings management. The multiple regression analysis was utilized. The result from hypothesis testing found that firms that pay higher amounts of audit fees would demonstrate more earnings management. In addition, it was found that an increase in proportion of females in the composition of board members significantly moderates the relationship between audit fee and earnings management in a negative manner. This result supports the economic bonding theory which explains that higher audit fees impair auditor independence which would consequently lead to reduced auditor quality. Furthermore, this empirical study provides the Securities Exchange Commission and the Federation of Accounting Professions with important information to consider when developing regulations for corporate governance and inspection for firms, as well as in monitoring and governing audit firms.

Keyword : Audit Quality, Board Characteristic, Gender Diversity, Earnings Management
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยหลัก
(2566)
100 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2566
1/10/2565 ถึง 30/9/2566
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 10,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023