การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.2-54-046
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 กันยายน 2554 ถึง 31 สิงหาคม 2555
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ :
คำสำคัญ : การอ่านออกเสียง , ภาษาไทย , นักศึกษาชาวต่างชาติ
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : A Study of Thai Pronumiciation Problems of International Students at Maejo University
Abstract :
Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2554)
50 นักวิจัยรุ่นใหม่
2 อาจารย์ลักขณา ชาปู่
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
50 นักวิจัยรุ่นใหม่
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2554
1/6/2554 ถึง 31/5/2555
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภายใน
10,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 10,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
27 ธันวาคม 2562
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ฉบับที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2562)
หน้า :
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.6
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
วันที่ดำเนินการรายละเอียด
31 สิงหาคม 2566
เจ้าของงานวิจัยที่นำไปอ้างอิง : PENG HOU School of Oriental and African Studies, Xi’an International University, China SARAWUT KRAISAME Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University, Thailand
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วันที่ดำเนินการรายละเอียด
30 พฤษภาคม 2566
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การเรียนการสอนระดับประเทศ
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023