ผลของกระเจี๊ยบเขียว บัวหิมะ และเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum ต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรค ของปลากาดำ

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : ทป.2561.004
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 2 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2563
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : ผลของกระเจี๊ยบเขียว บัวหิมะ และเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum ต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรค ของปลากาดำ
บทคัดย่อ :
คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : EFFECTS OF OKRA, YACOON ROOT AND Lactobacillus plantarum ON GROWTH PERFORMANCE, IMMUNITY AND DISEASE RESISTANCE OF BLACK SHARKMINNOW (Morulius chrysophekadion)
Abstract :
Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 จุลทรรศน์ คีรีแลง
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ผู้วิจัยร่วม
50 ไม่ระบุ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ผู้วิจัยร่วม
50 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2561
2/10/2560 ถึง 30/9/2563
ประเภทแหล่งทุน : อื่น ๆ อื่น ๆ
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
31 พฤษภาคม 2565
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ฉบับที่ : 2
หน้า : 418-429
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
0.8
1 ธันวาคม 2565
วารสารที่ตีพิมพ์ : Aquaculture Reports
ฉบับที่ : 27
หน้า : 1-8
ระดับการนำเสนอ : ระดับนานาชาติ
เจ้าของวารสาร : Elsevier
1
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023