ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

การตัดสินใจมาเยือนเรือจำลองจักรีนฤเบศรของนักท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : ชพ.64-นศ.-012
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การตัดสินใจมาเยือนเรือจำลองจักรีนฤเบศรของนักท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
บทคัดย่อ :

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจมาเยือนเรือจำลองจักรีนฤเบศรของนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรและเพื่อเสนอแนวทางการจัดการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยวออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 200 คน ประมวลผลโดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t- test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (คิดเป็นร้อยละ 50.5และ 49.50 ตามลำดับ) อยู่ในช่วงอายุ 18 – 25 ปี (คิดเป็นร้อยละ 33.0) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 31.5) และมีภูมิภาคที่อยู่อาศัยในภาคใต้ (คิดเป็นร้อยละ 86.0) ปัจจัยด้านการเดินทางส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ (ร้อยละ 67.0) เคยมาเยือนเรือจำลองจักรีนฤเบศร (ร้อยละ 97.5) และมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันตามมาตรการโควิด-19 ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.00) ปัจจัยการตัดสินใจมาเยือนของนักท่องเที่ยวเพื่อต้องการเดินทางมาขอพร (ร้อยละ 47.0) ต้องการมาพักผ่อน (ร้อยละ 42.0) และต้องการมาชมวิวทิวทัศน์ (ร้อยละ 39.0) เนื่องจากปัจจัยหลักในการเดินทางคือเรื่องความปลอดภัย สะอาดของสิ่งอำนวยความสะดวก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งหมด ได้แก่ ได้แก่ เพศ ( t=13.841, sig = 0.000) อายุ( F=2.913, sig = 0.000) และ ระดับการศึกษา (F=3.140, sig = 0.009) ดังนั้น แนวทางการจัดการของพื้นที่ควรเพิ่มระบบการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่สร้างการรับรู้ ความมั่นใจ และความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : การตัดสินใจ , การมาเยือน , นักท่องเที่ยว , เรือจำลองจักรีนฤเบศร , สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : THE DECISION TO VISIT THE CHAKRI NARUEBET MODEL BOAT OF TOURISTS UNDER THE PANDEMIC SITUATION OF COVID-19, PAK NAM SUBDISTRICT, LANG SUAN DISTRICT, CHUMPHON PROVINCE
Abstract :

This research aims to study the deciding factor to visit the Chakri Naruebet model boat of tourists from the situation of Covid-19, Pak Nam Subdistrict, Lang Suan District, Chumphon Province and to propose Guidelines for managing tourists visiting Under the COVID-19 epidemic situation using an online tourist questionnaire It was a tool to collect data for 200 people. The data was examined by descriptive analysis and statistic t- test, F-test analysis. The results showed that Most of the samples were 101 females (50.5 percent), 99 males (49.5%), aged 18-25 years, 66 (33.0%) of them had education level. At the bachelor's degree, 63 people (percentage 31.5) at the vocational level of 41 people (20.5 percent), vocational vocational 40 people (20.0 percent), with 172 people living in the northern region (accounting for 86.0%) Southern region, 15 people (accounting for 7.5 percent). Most travel factors They were fully vaccinated tourists (67.0%), had visited the Chakri Naruebet model boat (97.5%) and were satisfied with the facilities to prevent COVID-19 at a high level. (Average = 4.00) Decision factor for tourists visiting Want to come to pray (47.0 percent), want to relax (42.0 percent) and want to see the scenery (39.0 percent). ( t=13.841, sig = 0.000), age (F=2.913, sig = 0.000) and education level (F=3.140, sig = 0.009).Management guidelines of the area should have measures to prevent the spread of COVID-19 and facilities are factors that affect the overall visit decision of tourists.

Keyword : decision-making, visit of tourist, tourists, Chakkri Naruebet model boat, Covid-19 epidemic situation
รูปแบบงานวิจัย : งานวิจัยเชิงคุณภาพ
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
สาขางานวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 ธนพนธ์ วิศวเมธี
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
10 ไม่ระบุ
2 ณัฏฐกร อนันตพงศ์
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
10 ไม่ระบุ
3 สุรศักดิ์ วิทิตวัฒนะ
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
10 ไม่ระบุ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยร่วม
60 นักวิจัยรุ่นเก่า
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยร่วม
10 นักวิจัยรุ่นเก่า
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2564
1/1/2564 ถึง 30/9/2564
ประเภทแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
29 ตุลาคม 2565
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :
หน้า : 1050-1060
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร :
0.2
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021