ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการ Body Shaming ของนักท่องเที่ยว บริเวณชายหาดแม่โจ้ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : ชพ.64-นศ.-011
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการ Body Shaming ของนักท่องเที่ยว บริเวณชายหาดแม่โจ้ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
บทคัดย่อ :

งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ การแสดงออกของนักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการ body shaming และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ body shaming ของกลุ่มนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดแม่โจ้ - ชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามนักท่องเที่ยวออนไลน์ จำนวน 200 ชุด วิเคราะห์ผลแบบบรรยายพรรณนาและทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ f-test ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติที่ก่อให้เกิดการ body shaming ของนักเที่ยว คือ สถานที่ท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) รูปแบบการแต่งกาย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51) และความมั่นใจในการแต่งกาย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48) 2) พฤติกรรมการแต่งกายของนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดแม่โจ้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า มีความเหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56) และพฤติกรรมการแต่งกายมีความแตกต่างกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ) โดยเฉพาะการแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำยังเป็นพฤติกรรมที่พบเห็นได้น้อย และ 3) ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อการ Body Shaming ของนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดแม่โจ้ ทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ ภูมิภาคที่อยู่อาศัย พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2 ปัจจัย ได้แก่ อายุ ( F=5.952, sig = 0.000) และ ระดับการศึกษา (F=3.140, sig = 0.009) งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าอายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวส่งผลต่อการ body shaming ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ พฤติกรรมการการ Body Shaming ในปัจจุบันยังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่มีระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา ปวช.และปวส. เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมทัศนคติต่อภาพลักษณ์ที่เป็นไปตามแนวโน้มของสังคม

คำสำคัญ : บอดี้เชมมิ่ง (Body Shaming) , ทัศนคติ , พฤติกรรมการแต่งกาย
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : FACTORS AFFECTING THE BODY SHAMING OF TOURISTS AT MAEJO BEACH LAMAE, CHUMPHON
Abstract :

This research aims to study tourists' perceptions and expressions on body shaming and to compare factors affecting body shaming among tourists in Mae Jo-Chumphon beach, Lamae subdistrict, Lamae district, Chumphon province. The data were collected using 200 sets of online questionnaires. The results were analyzed in a descriptive form. The hypothesis was tested using f-test statistics. The results of the study were divided into 3 parts: 1) Factors affecting attitudes causing body shaming of tourists were tourist attractions (mean = 3.54), dress style (mean=3.51) and confidence in dressing up (mean 3.48). 2) The behavior of tourists at Mae Jo Beach showed that most of the samples found were suitable for tourist attractions (mean value was 3.56) and that their dressing behavior were different from other tourist attractions (mean = 3.55), particularly wearing swimsuits. 3) The results of the hypothesis testing show that the 4 factors affecting the body shaming of tourists at Mae Jo Beach are namely gender, age, education level and region of residence. It was found that the assumptions were based on 2 factors: age (F=5.952, sig = 0.000) and education level (F=3.140, sig = 0.009). This research shows that different ages and educational levels of travelers affect body shaming differently. At present, body shaming is still an issue that has received attention and is occurring in the society, especially among teenagers in primary school and vocational level because they have an attitude towards the image that is in line with the trends of society.

Keyword : body shaming, attitude, dressing behavior
รูปแบบงานวิจัย : งานวิจัยเชิงคุณภาพ
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
สาขางานวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 เพ็ญรุ้ง มั่นการดี
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
15 ไม่ระบุ
2 พรรณยุพา ทรัพย์เมือง
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
15 ไม่ระบุ
3 ธัญญาลักษณ์ มารมย์
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
10 ไม่ระบุ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยร่วม
60 นักวิจัยรุ่นเก่า
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2564
1/1/2564 ถึง 30/9/2564
ประเภทแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
29 ตุลาคม 2565
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :
หน้า : 1038-1049
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร :
0.2
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021