ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬาฟุตบอลของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : 0.6-65.3
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 กันยายน 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬาฟุตบอลของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บทคัดย่อ :

รองเท้าฟุตบอลหรือที่เราเรียกกันว่า "สตั๊ดฟุตบอล" เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างหนึ่งในการเล่นกีฬาฟุตบอล ซึ่งรองเท้าฟุตบอลมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการเล่นฟุตบอล เพราะช่วยให้การยึดเกาะและส่งผลโดยตรงกับการเคลื่อนที่ในสนาม สำหรับเทคนิคการเลือกรองเท้าสตั๊ดมีหลากหลาย ดังเช่น การพิจารณาจาก ปุ่มสตั๊ดที่พื้นรองเท้า สนามบอล วัสดุที่หน้าผ้าของร้อง ความยาวเท้าของผู้ใช้ ตลอดจนวิธีการเล่นและสรีระเท้าของผู้เล่น เป็นต้น ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าประเภทรองเท้ากีฬาฟุตบอลและเพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าประเภทรองเท้ากีฬาฟุตบอลของนักฟุตบอลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ประชาชนที่เล่นกีฬาฟุตบอลตามสนามฟุตบอลหลัก (หญ้าจริง) และสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 385 รคน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเห็นและได้ยินการโฆษณารองเท้ากีฬาฟุตบอลจากสื่อวิทยุ ชอบรองเท้ากีฬาฟุตบอลสีขาว เลือกซื้อรองเท้ากีฬาฟุตบอลแบบเป็นรองเท้าใหม่ ใช้รองเท้ากีฬาฟุตบอลยี่ห้อ ไนกี้ (NIKE) เลือกซื้อรองเท้ากีฬาฟุตบอลในช่วงราคา 1,000 – 2,000 บาท ซื้อรองเท้ากีฬาฟุตบอลเพื่อใช้เอง มีวัตถุประสงค์เลือกซื้อรองเท้ากีฬาฟุตบอล เพื่อความทันสมัยในสายตาเพื่อน หรือซื้อตามเพื่อน หรือเพื่อนแนะนำ ตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาโดยเพื่อน เลือกซื้อรองเท้ากีฬาในโอกาสที่รองเท้าชำรุด เมื่อต้องการซื้อรองเท้ากีฬาฟุตบอลจะหาจากแหล่งนิตยสารฟุตบอล ซื้อรองเท้ากีฬาฟุตบอลจากร้านขายรองเท้ากีฬาในห้างสรรพสินค้า ถ้าต้องการซื้อรองเท้ากีฬาฟุตบอล จะเลือกซื้อยี่ห้อเดิม

คำสำคัญ : ปัจจัยทางการตลาด , การตัดสินใจ , รองเท้ากีฬาฟุตบอล
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Behavior and Marketing Factors Affecting the Purchase Selection of Football Footware Products of People in MUang District, Chiang Mai Province
Abstract :

Football shoes, also known as "Football studs" are one of the necessary pieces of equipment in football, football boots are very important for playing football because they provide grip and directly affect movement on the field. There are many different techniques for choosing studs considering the studs on the sole, the football court, the material of the face of the shoe, the length of the user's foot, as well as the way of playing and the physiology of the player's foot, etc. Thus, this research aims to study the buying behavior of football shoes and study the marketing factors affecting the selection of football shoes for football players in the Muang district, Chiang Mai Province. The samples used were people playing football on the main football field (real grass) and artificial turf football fields in Muang District, Chiang Mai Province, totaling 385 people, using a specific sample group selection method. The research instruments were questionnaires. Statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The analysis can be done as follows. Most of the respondents were between 20 and 30 years old, with the highest education, bachelor's degree, single, mostly students/students. The average monthly income is 10,001 - 15,000 baht. Most of the respondents have seen and heard advertisements for soccer shoes in the radio media. Love white soccer shoes Buy new soccer shoes. Use Nike brand soccer shoes (NIKE). Buy soccer shoes in the price range of 1,000 - 2,000 baht. Buy soccer shoes for their use. The goal is to buy soccer shoes. For modernity in the eyes of friends or buy from friends or recommended by a friend decided to buy sports shoes from a friend. Buy sports shoes in case the shoes are damaged. If you want to buy soccer shoes, look for sources in soccer magazines. Buy soccer shoes from a sports shoe store in the mall. If you want to buy soccer shoes, you will buy the same brand.

Keyword : Marketing Factors, Decision Making, Soccer Shoes
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 วราภรณ์ อ่ำศรีเวียง
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
60 นักวิจัยรุ่นใหม่
2 พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : -
ผู้วิจัยร่วม
25 นักวิจัยรุ่นเก่า
3 อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยร่วม
15 นักวิจัยรุ่นเก่า
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2564
1/9/2564 ถึง 31/10/2565
ประเภทแหล่งทุน : อื่น ๆ อื่น ๆ
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
1 กันยายน 2565
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ
ฉบับที่ : 5
หน้า : 529-540
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาวิชาการดอกเตอร์เคน
0.6
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021