ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

Antiseptic effect of natural teat dip containing lactic acid against mastitis-causing Escherichia coli
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : สศ.-61-001
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : Antiseptic effect of natural teat dip containing lactic acid against mastitis-causing Escherichia coli
บทคัดย่อ :

This study aimed to estimate the enumeration of total bacteria and coliform on teat skin from dairy cows and evaluate

the efficacy of the natural rice gel containing 5% v/v lactic acid (NGL) against Escherichia coli standard and field strains

isolated from bovine teat skin.

คำสำคัญ : antiseptic , Escherichia coli , lactic acid , teat skin
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Antiseptic effect of natural teat dip containing lactic acid against mastitis-causing Escherichia coli
Abstract :

This study aimed to estimate the enumeration of total bacteria and coliform on teat skin from dairy cows and evaluate the efficacy of the natural rice gel containing 5% v/v lactic acid (NGL) against Escherichia coli standard and field strains isolated from bovine teat skin.

Keyword : antiseptic, Escherichia coli, lactic acid, teat skin
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 นางสาวรินรดา โชติกอาภา
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยหลัก
40 นักวิจัยรุ่นเก่า
2 ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
15 นักวิจัยรุ่นเก่า
3 รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
15 นักวิจัยรุ่นเก่า
4 รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
10 นักวิจัยรุ่นเก่า
5 ผศ.ดร.น.สพ.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
10 นักวิจัยรุ่นเก่า
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้วิจัยร่วม
10 นักวิจัยรุ่นเก่า
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2562
1/10/2561 ถึง 30/9/2561
ประเภทแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
15 มีนาคม 2562
วารสารที่ตีพิมพ์ : Veterinary World
ฉบับที่ : 12
หน้า : 397-401
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร : Veterinary World
1
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021