ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการโฮมสเตย์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : ชพ.62-นศ.-002
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการโฮมสเตย์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
บทคัดย่อ :

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและเสนอแนวทางยกระดับความความพึงพอใจในการใช้บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถามนักท่องเที่ยว จำนวน 250 ชุด วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.0) มีอายุอยู่ระหว่าง 19 – 30 ปี (ร้อยละ 36.8) มีความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการโดยรวมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71) โดยเฉพาะการจัดการกิจกรรมที่มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98) รองลงมาคือเจ้าของโฮมสเตย์มีการให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82) และเจ้าของโฮมสเตย์ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80) อย่างไรก็ดี พบว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจ คือ แมลงจำนวนมากในพื้นที่ (ร้อยละ 56.0) และลักษณะของห้องน้ำ(ร้อยละ 21.7) ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ต้องการกลับมาเยือนซ้ำ (ร้อยละ 85.6) แนวทางยกระดับความพึงพอใจควรมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานการบริการ และลำดับขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบและให้ความสำคัญเรื่องการดูแลความสะอาดภายในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ , โฮมสเตย์ , การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : TOURIST BEHAVIOR AND SATISFACTION TOWARDS HOMESTAY OF COMMUNITY-BASED TOURISM DESTINATION, PHATHIO DISTRICT, CHUMPHON PROVINCE
Abstract :

The main aims of this study were to study behavior and satisfaction of tourists and to propose

guidelines for enhancing satisfaction of tourists visiting community- based tourism destinations in Pathio

district, Chumphon province. A self-administered survey was used to collect data from 250 tourists and the

data were analyzed using descriptive statistics: frequency, mean, percentage and standard deviation (S.D.).

The results showed that most of the tourists were female ( 54. 00%) and aged between 19 to 30

years (36.80%). The overall level of satisfaction was at the highest level, with the mean score of 4.71. The

majority of tourists were most satisfied with interested and diversified activities (???= 4.98), friendly services (??? = 4.82) and prompt services (???= 4.80). However, the tourists were unsatisfied with the large amount of insects in the area (51.0%) and restroom quality (21.70%). 85.60% of the tourists indicated their intention to revisit in the future. Therefore, the key guidelines for improving satisfaction of tourists include maintaining service standards, providing logical service processes and keeping the area tight and clean regularly.

Keyword : BEHARVIOR, SATISFACTION, HOMESTAY, COMMUNITY-BASED -TOURISM
รูปแบบงานวิจัย : งานวิจัยเชิงปริมาณ
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
สาขางานวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : กิจกรรมวิชาการ
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 เมธินี พันธุรัตน์
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้วิจัยหลัก
(2562)
40 ไม่ระบุ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยร่วม
30 นักวิจัยรุ่นเก่า
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยร่วม
30 นักวิจัยรุ่นเก่า
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2562
1/10/2561 ถึง 30/11/2562
ประเภทแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
3 เมษายน 2564
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -
หน้า : 529-538
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร :
0.2
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021