ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

ผลของอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปทางการค้าต่อปริมาณอสุจิของกุ้งขาวแวนนาไม
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : ชพ.64-นศ.-005
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : ผลของอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปทางการค้าต่อปริมาณอสุจิของกุ้งขาวแวนนาไม
บทคัดย่อ :

ปัญหาหนึ่งในการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งคือ คุณภาพของกุ้งเพศผู้ที่มีปริมาณอสุจิน้อยและมีอสุจิผิดปกติมาก เพื่อแก้ไขปัญหา ดังกล่าวเกษตรกรจึงมีการให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งในรูปแบบอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปสำหรับพ่อแม่พันธุ์ที่มี การพัฒนาขึ้นมาทดแทนอาหารสด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้อาหารสดและอาหารสำเร็จรูปทาง การค้าต่อปริมาณอสุจิของกุ้งขาวแวนนาไม ทำการทดลองโดยใช้กุ้งขาวน้ำหนักเฉลี่ย 42.76?0.54 กรัม แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุดการทดลองๆ ละ 6 ตัว ดังนี้ ชุดการทดลองที่ 1 ให้กินหมึกและเพรียงทราย ชุดการทดลองที่ 2 ให้กินอาหารสำเร็จรูปทางการค้า สำหรับขุนพ่อพันธุ์กุ้ง ให้อาหารวันละ 6 มื้อ เป็นเวลา 30 วัน จากนั้นเก็บตัวอย่างโดยดึงถุงน้ำเชื้อมานับปริมาณของอสุจิภายใต้ กล้องจุลทรรศน์ ผลการทดลองพบว่า ชุดการทดลองที่ 1 ใช้อาหารสดกุ้งขาวมีปริมาณอสุจิสูงที่สุด (3.52?0.51x107 เซลล์ต่อ มิลลิลิตร) ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) กับชุดการทดลองที่ใช้อาหารสำเร็จรูปทางการค้าสำหรับขุนพ่อพันธุ์กุ้ง ซึ่งมีปริมาณอสุจิอยู่ที่ 3.39?0.69 x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร อย่างไรก็ตามชนิดของอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของพ่อพันธุ์กุ้งขาว จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า น้ำหนักตัวและความยาวของพ่อพันธุ์กุ้งในชุดการทดลองที่ให้อาหารสำเร็จรูปสำหรับขุนพ่อพันธุ์มีค่าสูง กว่าชุดที่ให้อาหารสดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

คำสำคัญ : อาหาร , อสุจิ , กุ้งขาวแวนนาไม , โภชนาการ
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Effects of fresh and commercial feed on sperm count of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
Abstract :
Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : งานวิจัยเชิงปริมาณ
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
สาขางานวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : กิจกรรมวิชาการ
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 อาทิตยา คำมีรักษ์
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
50 ไม่ระบุ
2 อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้วิจัยร่วม
30 นักวิจัยรุ่นเก่า
3 วิทยา พันธะกิจ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ นครศรีธรรมราช
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
4 นัฎฐิกา ทองวล
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ นครศรีธรรมราช
ผู้วิจัยร่วม
10 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2564
1/8/2564 ถึง 30/9/2564
ประเภทแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
21 กุมภาพันธ์ 2565
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -
หน้า : 116-121
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร :
0.2
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021