ทุนทางสังคมกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวกระเหรี่ยงบ้านกะเบอะดิน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :
วันที่ดำเนินการ :
13/12/2564 - 12/12/2565
บทคัดย่อ :