การศึกษารูปแบบงานแกะสลักไม้เพื่อหาแนวทางอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาไม้แกะสลักในยุคการตลาดแบบดิจิทัล กรณีศึกษาชุมชนบ้านกิ่วแลน้อย จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :
วันที่ดำเนินการ :
13/12/2564 - 12/12/2565
บทคัดย่อ :