ผลกระทบพลังงานแสงอาทิตย์และค่าแรงงานต่อความคุ้มค่าทางการเงินของโรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
นักวิจัย :
นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่ , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย ไม่ระบุ , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
นิกราน หอมดวง , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย ไม่ระบุ , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :
ผลกระทบพลังงานแสงอาทิตย์และค่าแรงงานต่อความคุ้มค่าทางการเงินของโรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์

Effect of Solar Energy and Cost on Financial Fesibility in Solar Rice Milk