การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย :
นัฏชฎา แซ่แดง , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ปิยภรณ์ อุ๋ยสุวรรณ , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สุพรรษา จูหมัด , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/11/2563
บทคัดย่อ :
งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบ้านพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ จำนวน 10 ชุด และแบบสอบถามนักท่องเที่ยว จำนวน 100 ชุด วิเคราะห์ผลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบ้านพุมเรียงพบว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพุมเรียงมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีเรื่องราววัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คน 2 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น การทอผ้า มวยไชยา ประเพณีชักพระบก ชักพระน้ำ เป็นต้น 2) นักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชนบ้านพุมเรียงมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง ( =3.26; S.D.= 0.586) โดยเฉพาะกิจกรรมแสดงถึงความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ( = 3.71; S.D. = 0.729) การจัดสถานที่เพื่อใช้พักผ่อนของแหล่งท่องเที่ยว ( =3.50; S.D. =0.859) และที่พักเพียงพอและเหมาะสม ( = 3.49; S.D. = 0.937) และ3) แนวทางการจัดการท่องเที่ยงชุมชนเชิงวัฒนธรรมบ้านพุมเรียงอย่างยั่งยืน ควรนำเสนอความเป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เน้นให้ประสบการณ์ความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นที่มีการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทำหัตถกรรม อาหารประจำถิ่น และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในระบบท่องเที่ยวรองรับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ (Cyber tourist) เพื่อสร้างคุณภาพประสบการณ์และลดต้นทุนทางการท่องเที่ยว เป็นต้น