การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
นักวิจัย :
อ.ดร.สราวุธ รูปิน , ร้อยละความรับผิดชอบ 25 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ธวัชชัย ทำทอง , ร้อยละความรับผิดชอบ 25 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รศ.ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ , ร้อยละความรับผิดชอบ 25 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :