การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการขยะ กรณีศึกษา : การจัดการเปลือกทุเรียนในพื้นที่ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
นักวิจัย :
วรรณวิศา นุ้ยเอียด , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วิภาวี ศรีวัง , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ดำเนินการ :
01/03/2562 - 31/03/2563
บทคัดย่อ :
งานวิจัยชิ้นนี้มีขึ้นเพื่อศึกษาสภาพปัญหาขยะเปลือกทุเรียน, เพื่อศึกษาผลกระทบจากขยะเปลือกทุเรียนที่มีต่อ ชุมชน และเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะเปลือกทุเรียน ในพื้นที่ต าบลวังตะกอ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 27 คน ประกอบไปด้วย ประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาวิจัยพบว่าสภาพปัญหาขยะเปลือกทุเรียนในพื้นที่ ยังคงสร้างปัญหาและผลกระทบต่อชุมชน สืบเนื่องมาจากเทศบาลตำบลวังตะกอมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ เปลือกทุเรียนในพื้นที่ อีกทั้งคนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไข ทำให้ปัญหาขยะเปลือกทุเรียนในพื้นที่ยังคงเป็น ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ในส่วนของผลกระทบจากขยะเปลือกทุเรียนที่มีต่อชุมชน จากการศึกษาพบว่าผลกระทบมี หลายด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ เกิดการเน่าเหม็น และยังเป็นบ่อเกิด ของพาหะนำโรค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนที่ทำการเกษตรโดยตรง ในขณะที่แนวทางการแก้ไขและ ข้อเสนอแนะของคนในชุมชนพบว่า ในพื้นที่ตำบลวังตะกอจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคนใน ชุมชน ผู้ประกอบการ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องประชุมกัน หารือเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการจัดการขยะเปลือกทุเรียนได้อย่างยั่งยืน

The objectives of this research were to study the problem of waste from durian peel and its impacts on the local community, and to study the solutions and suggestions regarding to this problems in the Wang Tako Sub-district, Lang Suan District, Chumphon Province. This research was a qualitative research using an in-depth interview method. There were 27 people provided information, including local people, entrepreneurs and government agencies. This research found that the Wang Tako Sub-district Municipality had an insufficient budget to solve the problem of durian peel waste in the area. Moreover, there were no cooperation among local people to solve the problem. As for the impact of durian peel waste on the community from the study, it was found that the impact had many aspects such as the deteriorate communities’ environment, water pollution, air pollution, rotten scent, and became a source of carriers for many diseases. It was directly affected the people in this farming community. In terms of solutions and suggestions, this research found that, in the area of Wang Tako Sub-district, cooperation from all parties was required. People in the community including entrepreneurs and relevant government agencies must work together to find a solution to the problem and to achieve a sustainable way of waste management.