ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พนักงาน และข้าราชการในส่วนท้องถิ่น อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
นักวิจัย :
นัฐณิชา โมกหอม , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สาธิดา อินทการ , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ดำเนินการ :
01/08/2562 - 31/03/2563
บทคัดย่อ :
งานวิจัยชิ้นนี้มีขึ้น เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และรวบรวมวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะที่ส่งผลต่อ ปัจจัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พนักงาน และข้าราชการในส่วนท้องถิ่น อำเภอละแม จังหวัด ชุมพร การวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงปริมาณ พื้นที่ในการทำวิจัย คือ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ตำบล สวนแตง ตำบลทุ่งหลวง และตำบลทุ่งคาวัด ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนท้องถิ่น จำนวน 116 คน ใช้การสุ่มตัวอย่าง แบบง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าเฉลี่ยสถิติด้วย (T-test) แบบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกำหนดในความสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61) ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 63) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 49) ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 48) อยู่ในตำแหน่งข้าราชการ (ร้อยละ 48) มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท (ร้อยละ 38) ผลจากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ พนักงาน และข้าราชการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (??? = 3.89) โดยเรียงจาก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทำงาน ด้านสวัสดิการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงาน ด้านผู้บังคับบัญชา และด้านความก้าวหน้าในงานเป็นอันดับสุดท้าย จากการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น เป็นรายบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน มีความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในส่วนของเพศ สถานภาพมี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เจ้าหน้าที่ พนักงาน และข้าราชการมีความ ต้องการให้พัฒนาหรือปรับปรุงในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีการพิจารณาในการเลื่อนตำแหน่งตาม ความเหมาะสม และเพิ่มสิทธิสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให้มากขึ้น

This research aims to investigate, compare, and analyze suggestions impacting working performance factors of staffs and government officers in the municipal area of Lamae District, Chumphon Province. This research is Quantitative research which its data comes from Subdistrict Administration Organization of Lamae, SuanTaeng, Thungluang and Thung Kha Wat. 116 participants of staffs and government officers are selected as a population and sample under simple random sampling method, which questionnaires are used as a research tool. The research statistic consists of the distribution of frequency, percentage, mean, and standard deviation. At the same time, T-test and One-way ANOVA are used to examine statistical mean by determining the statistical significance level at .05. According to the study, the majority of participants are: female (61 %), aged between 31-40 years old (63 %), married (49 %), bachelor's degree (48 %), government official (48 %), and earned 15,001-20,000 baht (38 %). The results show that the factors impacting working performance of staffs and government officers are mostly in high level (??? = 3.89), respectively considering an aspect of interpersonal relation, welfare, facility in operation, commander, and advancement in work. In terms of comparison of individual suggestion, age, educational level, working position and monthly income are not significantly difference at level .05, on the other hand, sex and status are significantly different at level .05. The staffs and government officers require an improvement of facilities, proper consideration for promotion, and additional medical welfare.