ศักยภาพของชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
นักวิจัย :
รุสนา หลีเยาว์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ศุจินันท์ ไตรระเบียบ , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ดำเนินการ :
01/08/2562 - 31/03/2563
บทคัดย่อ :
งานวิจัยชิ้นนี้มีขึ้นเพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติดในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพรที่พบว่าปัญหายาเสพติดมีความสำคัญมากต่อ การดำรงชีวิตของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.) เพื่อศึกษาปัญหายาเสพติด 2.) เพื่อศึกษาการจัดการปัญหายาเสพติด 3.) เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในเขตพื้นที่ในการจัดการปัญหายาเสพติด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กึ่ง โครงสร้างโดยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผลจากการศึกษาพบว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลละแม นั้นพบปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่ เป็นพืชกระท่อมเป็นชนิดที่พบได้มากที่สุด โดยสามารถหาได้ง่ายภายในชุมชนจะพบได้ทุกช่วงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้พืชกระท่อมเป็นเครื่องชูกำลัง เวลาทำงาน ใช้แรงงานต่าง ๆ อีกทั้งยังมีความเชื่อ อีกว่าพืชกระท่อมยังเป็นยารักษาโรค สาเหตุหลักของปัญหายาเสพติด คือ ครอบครัวไม่ค่อยจะไม่มี เวลาในการอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งสภาพแวดล้อมทั่วไปในพื้นที่เป็นเกษตรกรรมมีการทำสวน ทำไร่ ซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชยาเสพติด โดยในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนนั้นได้มีหน่วยงานเข้ามา เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ว่าจะเป็น ที่ว่าการอำเภอละแม เทศบาลตำบลละแม โรงพยาบาลละแม สถานีตำรวจภูธรอำเภอละแม ผู้นำชุมชน และประชาชน ซึ่งทุกหน่วยงานล้วนมี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนในการทำให้ปัญหายาเสพติดในชุมชนดีขึ้น ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ แต่ศักยภาพของชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติดยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน และการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดการกับปัญหายาเสพติดเพื่อการพัฒนาชุมชนให้ เป็นชุมชนที่ปลอดจากยาเสพติด และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้ดีและเข้มแข็งยิ่งขึ้น

This research aims to study community’s potential in solution of drug problem in Lamae District municipal area. The objectives of this study are 1) to explore drug problems, 2) to investigate management relevant to drug issues and 3) to examine the potential of communities in the area about solution for drug problem. The data was collected by interviewing questionnaires under semi – structure interview, and analyzed according to research’s objectives. The results of the study showed that Kratom, the most common type of drugs, can be easily found in Lamae municipality area and people of all ages partially involve in drug use in that area. Most of them use Kratom as an energy boost while working and laboring. Moreover, Kratom is believed as a medicine. The main cause of drug problems is that families do not have much time to raise their children. Moreover, the general environment in the area is agriculture, gardening, which is suitable for growing drug plants. In the management of drug problems in the community, there are agencies involved in solving drug problems, regardless of whether the District Office of Lamae. Lamae Subdistrict Municipality Lamae Hospital Lamae Police Station, community leaders, and people, all of which are of great importance, with the cooperation between the government and the public to improve drug problems in the community and to reduce drug problems in the area. However, the potential of the community to manage the drug problem is not satisfactory. It requires the participation of everyone in the community and coordination with government agencies in dealing with drug problems for community development to be a drug-free community And to develop the potential of the community to be better and stronger